biggeorge Party Zone

четвъртък, 23 януари 2014 г.

Отговор от Омбудсмана на Република България

Отговор от Омбудсмана на Република България на моето писмо за съдебното решение за Общия устройствен план за Община Царево и застрояването на Парк Странджа:

Чл. 19, ал. 3 от Закон за устройството на черноморското крайбрежие: Общите устройствени планове по ал. 2 се приемат от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика по предложение на съответния общински съвет и се одобряват със заповед на министъра на регионалното развитие, която се обнародва в "Държавен вестник". Заповедта за одобряване на плана е окончателна и не подлежи на обжалване.
Чл. 13, ал. 3 от Закон за устройство на територията: Специфичните правила и нормативи по ал. 2 се приемат от Националния експертен съвет по предложение на органа, компетентен да одобри плана. Решенията на съвета се утвърждават от министъра на регионалното развитие. Специфичните правила и нормативи се одобряват от компетентния орган едновременно с одобряването на плана и са неразделна част от него.
Чл. 215, ал. 6 от Закон за устройство на територията: Не подлежат на обжалване общите устройствени планове, както и техните изменения.
Чл. 120, ал. 2 от Конституцията: Гражданите и юридическите лица могат да обжалват всички административни актове, които ги засягат освен изрично посочените със закон.
Чл. 150, ал. 3 от Конституцията: Омбудсманът може да сезира Конституционния съд с искане за установяване на противоконституционност на закон, с който се нарушават права и свободи на гражданите.
Чл. 9, ал. 2, т. 2 от Правилник за организацията и дейността на омбудсмана:  Правомощията на омбудсмана не се отнасят до осъществяването на съдебната власт от съда, прокуратурата и следствието.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Тук можете да напишете вашия коментар! Благодаря ви!