biggeorge Lyrics

неделя, 30 август 2015 г.

Рецепта "Лятна мешана салата ала Бигджордж"

Рецепта "Лятна мешана салата ала Бигджордж":
(за 4 порции)

250 гр. картофи
250 гр. ориз
400 гр. домати
400 гр. пиперки
400 гр. кисело мляко
пъстра сол
олио
сирене

Начин на приготвяне:
Сварете картофите.
Обелете ги и ги нарежете на ситно.
След това сварете ориза с малко вода, за да стане по-гъст.
Нарежете доматите и пиперките на ситно.
В голяма купа смесете сварените картофи и ориз, доматите и пиперките.
Към сместа добавете киселото мляко. както и пъстра сол и олио на вкус.
Разбъркайте добре до пълно хомогенизиране.
След това разделете в подходящи съдини.
Върху всяка порция настържете сирене.
Приятен апетит!

неделя, 9 август 2015 г.

Ръководство за избор на независими управляващи

Как да изберем независими управляващи?
Законно и легално според Изборния кодекс!

Тази есен щеше да има референдум за задължителното, електронното и мажоритарното гласуване.
Дори и да имаше референдум не е сигурно, че щеше да бъде валиден и че управляващата ласа в България щеше да се съобрази с волята на народа.
Ето защо реших да намеря друг начин да вкараме независими хора в управлението на държавата на всички нива.
В Изборния кодекс е описана възможността за избор на независими президент и вицепрезидент, членове на Европейския парламент, народни представители, общински съветници и кметове.
За съжаление политическата класа е направила така правилата, че да е по-лесно да се избират кандидатите на партиите и коалициите, отколкото на инициативните комитети.
Идеята е да не се променя настоящото статукво.
Всичко трябва да си остава по същия начин както през последните 26 години.
Но въпреки нежеланието на политиците е възможно да се изберат независими кандидати.
За различните избори правилата са различни, както ще видите по-долу.
Общото е, че хората, които искат да вкарат независими кандидати в различните институции трябва да се организират добре и да действат като екип, за да могат да преборят политико-олигархията.
Ето как става изборът на независими кандидати (всички цитати са извадени от Изборния кодекс).

1. Трябва да се сформира инициативен комитет.


Глава девета
РЕГИСТРИРАНЕ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

Раздел V
Регистриране на инициативен комитет

Образуване на инициативен комитет

Чл. 151. (1) Инициативен комитет се образува за издигане на независим кандидат.
(2) Инициативният комитет се образува от трима до 7 избиратели с постоянен адрес или адрес на пребиваване – за гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, на:
1. територията на изборния район – при избори за народни представители, за общински съветници и за кметове;
2. територията на страната – при избори за членове на Европейския парламент от Република България.
(3) За издигане на кандидати за президент и вицепрезидент на републиката се образува инициативен комитет с не по-малко от 21 избиратели с постоянен адрес на територията на страната.
(4) Всеки избирател може да участва само в един инициативен комитет.
(5) Членовете на инициативния комитет определят с решение лицето, което да го представлява.

Компетентен орган за регистрация

Чл. 152. Инициативните комитети се регистрират във:
1. Централната избирателна комисия при избори за:
а) президент и вицепрезидент на републиката;
б) членове на Европейския парламент от Република България;
2. районните избирателни комисии – при избори за народни представители;
3. общинските избирателни комисии – при избори за общински съветници и за кметове.

Условия за регистрация

Чл. 153. (1) Инициативният комитет представя заявление за регистрация, подписано от всички членове на комитета, не по-късно от 40 дни преди изборния ден.
(2) Заявлението се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.
(3) В заявлението се посочват:
1. имената, единният граждански номер (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите по чл. 151, ал. 2 или 3;
2. имената, единният граждански номер (личен номер) и адрес на кандидата, за който се създава инициативният комитет;
3. искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите;
4. адрес, телефон и лице за контакт.
(4) Към заявлението се прилагат:
1. решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;
2. нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;
3. декларация по образец, подписана от всеки член на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор;
4. декларация по образец, подписана от всеки член на инициативния комитет, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в кодекса;
5. банков документ за внесен депозит по чл. 129, ал. 1 – само при избори за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България;
6. удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;
7. имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

Проверка и регистрация

Чл. 154. (1) Съответната избирателна комисия извършва проверка по представените документи по чл. 153 и взема решение за регистрацията на инициативния комитет. При установяване на непълноти или несъответствия комисията дава незабавно указания за отстраняването им в тридневен срок, но не по-късно от крайния срок за регистрация.
(2) В случай че непълнотите или несъответствията не бъдат отстранени в срока по ал. 1, съответната избирателна комисия отказва регистрация.
(3) Отказът на Централната избирателна комисия може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на чл. 58.
(4) Отказът на районната или общинската избирателна комисия може да се оспорва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 73, съответно по реда на чл. 88.

Заличаване регистрация на инициативен комитет

Чл. 155. (1) Инициативен комитет може да поиска да бъде заличена регистрацията му за участие в изборите не по-късно от 32 дни преди изборния ден. Заличаването се извършва по писмено заявление на инициативния комитет до съответната избирателна комисия, подписано от лицето, представляващо инициативния комитет.
(2) Избирателната комисия с решението за заличаване на регистрацията възстановява и внесения от съответния инициативен комитет депозит по чл. 129, ал. 1.
(3) Депозитът по чл. 129, ал. 1 се възстановява в 7-дневен срок от влизането в сила на решението на избирателната комисия по ал. 2.


2. Задължително е инициативните комитети да внесат депозит:


Глава девета
РЕГИСТРИРАНЕ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

Раздел I
Участие в изборите

Начин на участие в изборите

Чл. 127. (4) Инициативни комитети за издигане на независими кандидати може да се създават и участват във всеки отделен вид избор.

Депозит

Чл. 129. (1) За участие в избори за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България партиите, коалициите и инициативните комитети внасят безлихвен депозит по сметка в Българската народна банка. Депозитът е:
2. за инициативни комитети – 100 лв.
(2) За участие в избори за общински съветници и за кметове партиите, коалициите и инициативните комитети не внасят депозит.

Възстановяване

Чл. 130. Централната избирателна комисия в 7-дневен срок от обявяване на окончателните резултати от изборите с решение възстановява депозита на:
2. инициативните комитети, чиито кандидати са получили:
а) действителни гласове не по-малко от една четвърт от районната избирателна квота – при избори за народни представители;
б) не по-малко от едно на сто от действителните гласове – при избори за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България.

Невъзстановени суми. Отчитане

Чл. 131. (1) Невъзстановените суми от депозити по чл. 129, ал. 1 постъпват в Център „Фонд за лечение на деца“ към министъра на здравеопазването.
(2) Сумите от депозити по чл. 129, ал. 1 не се смятат за разходи на партиите, коалициите и инициативните комитети, свързани с финансирането на предизборната кампания.


3. Инициативния комитет трябва да си избере кандидати:

Глава десета
КАНДИДАТИ

Раздел I
Изисквания

Издигане на кандидати

Чл. 156. (1) Кандидати може да издигат партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирани за съответния вид избор.
(2) Кандидатите, издигнати от партиите, коалициите и инициативните комитети, се подреждат в кандидатски листи.

Образуване на кандидатски листи

Чл. 157. (1) Всеки независим кандидат, както и кандидат за кмет образува самостоятелна кандидатска листа.
(4) Независим кандидат не може да бъде включван в кандидатска листа на партия или коалиция.


4. Финансиране на инициативния комитет и кандидата.
Важно е да се спазват изискванията на Изборния кодекс, защото при неспазване има глоби.
Трябва да се води точен отчет за изразходваните средства и този отчет да се представи в Сметната плата.


Глава единадесета
ФИНАНСИРАНЕ, СВЪРЗАНО С ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ

Източници на финансиране

Чл. 162. (3) Инициативен комитет, регистрирал кандидат, може да финансира предизборната си кампания със:
1. средства на членовете на инициативния комитет;
2. средства на кандидатите;
3. дарения от физически лица, направени на лицето, определено по чл. 164, ал. 1.

Предоставяне на данни за банкова сметка

Чл. 163. (1) Централната избирателна комисия в 5-дневен срок от регистрацията на партиите и коалициите за участие при всички видове избори и на инициативните комитети за участие при избори за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България предоставя на Сметната палата данните за банковата им сметка, предназначена за обслужването на предизборната им кампания, и имената и длъжностите на лицата по чл. 164. При промяна на лицата партията, коалицията или инициативният комитет представя пред Сметната палата имената и длъжностите на новите лица в тридневен срок от извършване на промяната.
(2) Районните избирателни комисии в срок до 5 дни от регистрацията на инициативните комитети за участие в изборите за народни представители предоставят на Сметната палата данните за банковата им сметка, предназначена за обслужването на предизборната им кампания, и имената и длъжностите на лицата по чл. 164. При промяна на лицата инициативният комитет представя пред Сметната палата имената и длъжностите на новите лица в тридневен срок от извършване на промяната.
(3) Общинските избирателни комисии в срок до 5 дни от регистрацията на местните коалиции и на инициативните комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове предоставят на Сметната палата данните за банковата им сметка, предназначена за обслужването на предизборната им кампания, и имената и длъжностите на лицата по чл. 164. При промяна на лицата коалицията или инициативният комитет представя пред Сметната палата имената и длъжностите на новите лица в тридневен срок от извършване на промяната.

Отговорни лица за приходите, разходите и счетоводната отчетност

Чл. 164. (1) Всяка партия и инициативен комитет определя лице или лица, които да отговарят за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания.

Общ размер на финансирането

Чл. 165. (1) Общият размер на финансирането на всяка предизборна кампания на партиите, коалициите и инициативните комитети не може да надхвърля:
1. при избори за народни представители за Народно събрание:
б) 200 000 лв. за инициативен комитет;
2. при избори за народни представители за Велико Народно събрание:
б) 200 000 лв. за инициативен комитет;
3. при избори за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България:
а) 2 000 000 лв. за партия, коалиция и инициативен комитет за избори за президент и вицепрезидент на републиката, както и за партия и коалиция за избори за членове на Европейския парламент от Република България;
б) 100 000 лв. за инициативен комитет за избори за членове на Европейския парламент от Република България;
4. при избори за общински съветници и за кметове:
б) максималния размер на средствата по ал. 2, 3, 4 и 5 за инициативен комитет.
(2) За един кандидат за общински съветник може да се разходват не повече от 5000 лв. в рамките на общия размер на финансирането по ал. 1, т. 4.
(3) За кандидат за кмет на община, в рамките на общия размер на финансирането по ал. 1, т. 4, може да се разходват:
1. за община с население до 30 000 жители – до 25 000 лв.;
2. за община с население до 60 000 жители – до 50 000 лв.;
3. за община с население до 100 000 жители – до 100 000 лв.;
4. за община с население до 200 000 жители – до 250 000 лв.;
5. за община с население до 500 000 жители – до 500 000 лв.;
6. за община с население над 500 000 жители – до 1 000 000 лв.
(4) За кандидат за кмет на район, в рамките на общия размер на финансиране по ал. 1, т. 4, може да се разходват:
1. за район с население до 25 000 жители – до 20 000 лв.;
2. за район с население до 50 000 жители – до 40 000 лв.;
3. за район с население до 100 000 жители – до 60 000 лв.;
4. за район с население над 100 000 жители – до 60 000 лв.
(5) За кандидат за кмет на кметство, в рамките на общия размер на финансиране по ал. 1, т. 4, може да се разходват:
1. за кметство с население до 1000 жители – до 2000 лв.;
2. за кметство с население до 3000 жители – до 6000 лв.;
3. за кметство с население над 3000 жители – до 10 000 лв.
(6) В общия размер на средствата, които партиите, коалициите и инициативните комитети имат право да разходват за всяка предизборна кампания, се включват всички източници по чл. 162.

Финансиране на избори в една календарна година

Чл. 166. При произвеждане на различни видове избори в една календарна година изискванията на чл. 165 се прилагат поотделно за всеки вид избор.

Финансиране и подпомагане на предизборната кампания

Чл. 167. (2) Дарението от едно физическо лице за един инициативен комитет и регистрирания от него кандидат, съответно кандидати, не може да надхвърля повече от 10 000 лв.
(3) Физически лица във връзка с предизборната кампания може да предоставят за безвъзмездно ползване на партия, коалиция или инициативен комитет само собствени движими и недвижими вещи.
(4) Физически лица във връзка с предизборната кампания може да предоставят на партия, коалиция или инициативен комитет безвъзмездни услуги, извършени само с личен труд.

Забрани, свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания

Чл. 168. (1) Партия, коалиция или инициативен комитет във връзка с предизборната кампания не може да получава:
1. анонимни дарения под каквато и да е форма;
2. средства от юридически лица и от еднолични търговци;
3. средства от чуждестранни физически лица, с изключение на лицата – граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, които имат избирателни права по кодекса;
4. средства от религиозни институции;
5. средства от чужди правителства или от чуждестранни държавни предприятия, чуждестранни търговски дружества или чуждестранни организации с идеална цел.
(2) Субектите по ал. 1, т. 2 – 5 не може да предоставят във връзка с предизборната кампания движими и недвижими вещи за безвъзмездно ползване, както и безвъзмездни услуги под каквато и да е форма.
(3) Във връзка с предизборната кампания се забранява безплатното използване на публичен административен ресурс.

Задължения за деклариране

Чл. 169. (1) Когато общият размер на дарението от едно физическо лице надхвърли една минимална работна заплата, дарителят представя декларация по образец за произхода на дарените средства.
(2) Когато общият размер на средствата, предоставени от кандидат или член на инициативен комитет, надхвърли една минимална работна заплата, той представя декларация по образец за произхода на средствата.
(3) Когато във връзка с предизборната кампания едно физическо лице предостави за безвъзмездно ползване свои движими или недвижими вещи за предизборната кампания, то представя декларация по образец за собствеността на тези вещи.

Банков превод и проверка

Чл. 170. (1) Финансирането на приходите и разходите, свързани с предизборната кампания, на стойност над 1000 лв., се извършва по банков път.
(2) Когато размерът на дарените или предоставени средства е над 1000 лв., Сметната палата извършва проверка за съответствие между размера на дарените или предоставени за съответната предизборна кампания средства и размера на доходите на лицето. Проверката обхваща периода от произвеждането на предходните избори от същия вид до деня на подаване на съответната декларация по чл. 169, ал. 1 или 2.
(3) За извършване на проверката председателят на Сметната палата изисква информация от Националната агенция за приходите и други компетентни органи и институции.
(4) Органите и институциите по ал. 3 са длъжни в едномесечен срок от получаване на искането да предоставят на Сметната палата необходимата информация.
(5) Длъжностните лица, извършващи проверката, имат право на пряк достъп до електронната база данни на органите и институциите по ал. 3. Предоставянето на достъп не освобождава органите и институциите по ал. 3 от задължението да изпратят в писмена форма поисканата от Сметната палата информация.
(6) Сметната палата обявява резултатите от проверката чрез регистъра по чл. 171, ал. 1.

Единен публичен регистър

Чл. 171. (1) В Сметната палата се създава единен публичен регистър на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирани за участие в съответния вид избор, който се поддържа от откриването на предизборната кампания до следващите избори от същия вид.
(2) В регистъра по ал. 1 се публикуват:
1. обстоятелствата по чл. 17 от Закона за политическите партии;
2. наименованието на коалицията и наименованието на инициативния комитет и имената на лицата, които ги представляват;
3. наименованието на партията, която е определена от коалицията да отговаря за приходите, разходите и счетоводната й отчетност;
4. имената на лицето или лицата, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност;
5. имената на дарителите, видът, целта, размерът или стойността на направените дарения;
6. имената на кандидатите и на членовете на инициативните комитети, които са предоставили средства, и размерът на средствата;
7. имената на физическите лица, предоставили за безвъзмездно ползване вещи или услуги за предизборната кампания, срокът на ползването, видът и описанието на предоставените за ползване вещи и видът на услугите;
8. декларациите за произхода на дарените средства, декларациите за произхода на средствата на кандидатите и на членовете на инициативните комитети и декларациите на физическите лица за собственост на предоставените за безвъзмездно ползване вещи;
9. наименованията на социологическите агенции и на рекламните агенции, както и на агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, с които партиите, коалициите и инициативните комитети работят.
(3) Партиите, коалициите и инициативните комитети в 5-дневен срок от откриване на предизборната кампания изпращат на Сметната палата информацията по ал. 2 на хартиен и електронен носител за включване в регистъра.
(4) По време на предизборната кампания партиите, коалициите и инициативните комитети изпращат на Сметната палата в 7-дневен срок новопостъпилата информация по ал. 2 на хартиен и електронен носител за включване в регистъра.
(5) След произвеждане на изборите в регистъра се публикуват отчетите по чл. 172, ал. 1.
(6) Сметната палата определя условията и реда за въвеждане в регистъра на информацията по ал. 2, както и за отстраняване на неточности и непълноти, и ги обявява на интернет страницата си.

Отчет

Чл. 172. (1) В 30-дневен срок след изборния ден лицето, което представлява партията или инициативния комитет, и лицата, които представляват коалицията, представят пред Сметната палата на хартиен и електронен носител отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания, придружен с извлечение от банковата им сметка. Към отчета се прилагат декларациите по чл. 169, ал.1 и 3.
(2) В 30-дневен срок след изборния ден доставчиците на медийни услуги, социологическите и рекламните агенции, както и агенциите за осъществяване на връзки с обществеността представят в Сметната палата на хартиен и електронен носител информация за предоставените услуги на партиите, коалициите и инициативните комитети. Информацията се предоставя по образец, утвърден от Сметната палата, и се публикува на интернет страницата й.
(3) Средствата на кандидата или на член на инициативния комитет за предизборната кампания се отчитат в отчета на партията, коалицията или инициативния комитет по ал. 1. Към отчета се прилага декларацията по чл. 169, ал. 2.
(4) Отчетът по ал. 1 се изготвя и представя по образец за всеки вид избор, утвърден от Сметната палата. Отчет, който не отговаря на изискванията относно формата, съдържанието и начина на представяне, се смята за неподаден. Сметната палата определя условията и реда за отстраняване на неточности и непълноти.
(5) Сметната палата публикува на интернет страницата си отчетите на партиите, коалициите и инициативните комитети по ал. 1 в 15-дневен срок от изтичането на срока за представянето им.
(6) Когато декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания са над 1000 лв., Сметната палата извършва одит за съответствие.

Образци на декларациите

Чл. 173. Образците на декларациите по този раздел се утвърждават от Сметната палата не по-късно от 50 дни преди изборния ден и се обявяват на интернет страницата й.


5. За различните видове избори инициативния комитет трябва да събере различен брой подписи на граждани подкрепящи независимия кандидат.

5.1. При избори за народни представители инициативния комитет трябва да събере подписите на най-малко едно на сто, но не повече от 1000, от избирателите с постоянен адрес на територията на изборния район.


Глава петнадесета
ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Раздел I
Избирателно право. Принципи

Право да избират

Чл. 243. Право да избират народни представители имат българските граждани, които отговарят на условията на чл. 42, ал. 1 от Конституцията.

Право да бъдат избирани

Чл. 244. Право да бъдат избирани за народни представители имат българските граждани, които отговарят на условията на чл. 65, ал. 1 от Конституцията.

Раздел II
Изборна система. Правомощия на Централната избирателна комисия. Разпределение на мандатите

Пропорционална изборна система

Чл. 246. (1) Изборите за народни представители се произвеждат по пропорционална изборна система с регистрирани в многомандатни изборни райони кандидатски листи на:
2. инициативни комитети.

Раздел V
Регистриране на кандидатските листи

Кандидатски листи

Чл. 253. (1) Партиите, коалициите и инициативните комитети подреждат кандидатите в кандидатски листи по многомандатни изборни райони.

Правила при регистрацията

Чл. 254. (4) Извън случаите по ал. 1, независим кандидат за народен представител може да бъде предложен за регистриране само от един инициативен комитет и само в един многомандатен изборен район.

Документи и срок за регистрация

Чл. 255. (1) Регистрирането на кандидатските листи се извършва от районните избирателни комисии след представяне на:
2. предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидата; предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет;
3. заявления от кандидатите, че са съгласни да бъдат регистрирани от предложилата ги партия, коалиция или инициативен комитет;
4. декларация по образец от всеки кандидат, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията;
5. декларация по образец от всеки кандидат, че отговаря на условията по чл. 254, ал. 1 или 4;
(2) Регистрирането на кандидатските листи в районните избирателни комисии се извършва не по-късно от 32 дни преди изборния ден.

Действителност на регистрацията

Чл. 256. (1) Централната избирателна комисия констатира и обявява за недействителни регистрациите, извършени в нарушение на чл. 254, ал. 1 или 4. Решенията се обявяват незабавно и се уведомяват районната избирателна комисия и съответните кандидати, партии, коалиции и инициативни комитети.
(2) Решенията по ал. 1 може да се обжалват пред Върховния административен съд по реда на чл. 58.

Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат

Чл. 257. (1) Независим кандидат се регистрира, когато кандидатурата му е подкрепена от най-малко едно на сто, но не повече от 1000, от избирателите с постоянен адрес на територията на изборния район.
(2) Избирател, който подкрепя участието в изборите на независим кандидат, удостоверява това с подписа си пред член на инициативния комитет. Избирателят посочва имената, единния граждански номер и постоянния си адрес. Всеки избирател може да участва само в една подписка. Списъкът се предава и в структуриран електронен вид, като съдържа имената, единния граждански номер и постоянния адрес на избирателите, положили саморъчен подпис, в последователността, в която са вписани в списъка.
(3) Членът на инициативния комитет по ал. 2 обработва и предоставя личните данни при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и носи отговорност като администратор по смисъла на чл. 3, ал. 2 от Закона за защита на личните данни.
(4) Списъкът се предава на районната избирателна комисия заедно с документите по чл. 255, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5 не по-късно от 32 дни преди изборния ден.

Проверка на списъците. Служебно заличаване на регистрацията

Чл. 259. (1) Списъците по чл. 257, ал. 2 в структуриран електронен вид се предават незабавно от районната избирателна комисия на съответното териториално звено на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие за проверка.
(2) Териториалното звено на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие извършва проверката не по-късно от 27 дни преди изборния ден.
(3) За резултата от проверката териториалното звено на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие съставя протокол в два екземпляра, единия от които предоставя на районната избирателна комисия. Данните от проверката се съхраняват в срок до 6 месеца от произвеждане на изборите.
(4) Районната избирателна комисия установява резултата за списъците по чл. 257, ал. 2 въз основа на извършената от териториалното звено на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие проверка. При поискване от инициативния комитет районната избирателна комисия му предоставя в писмен вид данните от протокола по ал. 3 и установения резултат за представените от инициативния комитет списъци по чл. 257, ал. 2.
(5) Когато районната или Централната избирателна комисия установи, че независим кандидат не е подкрепен от необходимия брой избиратели, регистрацията му се заличава с решение, което незабавно се изпраща на инициативния комитет. Когато решението е взето от Централната избирателна комисия, тя незабавно го изпраща на районната избирателна комисия, която незабавно го изпраща на инициативния комитет.
(6) Решението на районната избирателна комисия по ал. 5 може да се оспорва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 73.
(7) Решението на Централната избирателна комисия по ал. 5 може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на чл. 58.


5.2. При избори за президент и вицепрезидент на републиката инициативния комитет трябва да събере подписите на най-малко от 2500 избиратели.

Глава шестнадесета
ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА

Раздел I
Избирателно право. Принципи

Право да избират

Чл. 307. Право да избират президент и вицепрезидент на републиката имат българските граждани, които отговарят на условията на чл. 42, ал. 1 от Конституцията.

Право да бъдат избирани

Чл. 308. Право да бъдат избирани за президент и вицепрезидент на републиката имат българските граждани, които отговарят на условията на чл. 93, ал. 2 от Конституцията.

Раздел II
Изборна система. Правомощия на Централната избирателна комисия. Методика

Изборна система

Чл. 310. (1) Изборите за президент и вицепрезидент на републиката се произвеждат едновременно по мажоритарна изборна система с регистрирани национални кандидатски листи на:
2. инициативни комитети.
(2) Президентът и вицепрезидентът се избират от една кандидатска листа.

Раздел V
Регистриране на кандидатските листи

Кандидатски листи

Чл. 316. Партиите, коалициите и инициативните комитети подреждат кандидатите в обща национална кандидатска листа.

Правила при регистрацията

Чл. 317. (1) Кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката може да бъдат предложени за регистриране само от една партия, коалиция или инициативен комитет.

Документи и срок за регистрация

Чл. 318. (1) Регистрирането на кандидатските листи се извършва от Централната избирателна комисия след представяне на:
2. предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите; предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет;
3. декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е живял през последните 5 години в страната и че отговаря на условията по чл. 93, ал. 3 и чл. 95, ал. 1 от Конституцията;
4. декларация по образец от кандидатите, че отговарят на условията по чл. 317, ал. 1;
5. заявление от кандидатите, че са съгласни да бъдат регистрирани от предложилата ги партия, коалиция или инициативен комитет;
(2) Кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката се регистрират от Централната избирателна комисия не по-късно от 32 дни преди изборния ден.
(3) Документите по ал. 1 се завеждат в отделен регистър с пореден номер. Последователността на постъпването на документите определя поредността на вписване в регистъра на Централната избирателна комисия.

Действителност на регистрацията

Чл. 319. (1) Централната избирателна комисия констатира и обявява за недействителни регистрациите, извършени в нарушение на чл. 317, ал. 1. Решението се обявява незабавно и се уведомяват съответните кандидати, партии, коалиции и инициативни комитети.
(2) Решението на Централната избирателна комисия за обявяване недействителността на регистрацията на кандидатите по ал. 1 може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на чл. 58.

Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат

Чл. 320. (1) Независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката се регистрират, когато кандидатурата им е подкрепена най-малко от 2500 избиратели.
(2) Избирател, който подкрепя участието в изборите на независимите кандидати, удостоверява това с подписа си пред член на инициативния комитет. Избирателят посочва имената и единния граждански номер. Всеки избирател може да участва само в една подписка. Списъкът се предава и в структуриран електронен вид, като съдържа имената и единния граждански номер на избирателите, положили саморъчен подпис, в последователността, в която са вписани в списъка.
(3) Членът на инициативния комитет по ал. 2 обработва и предоставя личните данни при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и носи отговорност като администратор по смисъла на чл. 3, ал. 2 от Закона за защита на личните данни.
(4) Списъкът се предава на Централната избирателна комисия заедно с документите по чл. 318, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5 не по-късно от 32 дни преди изборния ден.

Проверка на списъците. Служебно заличаване на регистрация

Чл. 322. (1) Списъците по чл. 320, ал. 2 в структуриран електронен вид се предават незабавно от Централната избирателна комисия на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие за проверка.
(2) Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие извършва проверката не по-късно от 27 дни преди изборния ден.
(3) За резултата от проверката Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие съставя протокол в два екземпляра, единия от които предоставя на Централната избирателна комисия. Данните от проверката се съхраняват в срок до 6 месеца от произвеждане на изборите.
(4) Централната избирателна комисия установява резултата за списъците по чл. 320, ал. 2 въз основа на извършената от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие проверка. При поискване от инициативния комитет Централната избирателна комисия му предоставя в писмен вид данните от протокола по ал. 3 и установения резултат за представените от инициативния комитет списъци по чл. 320, ал. 2.
(5) Когато Централната избирателна комисия установи, че независимите кандидати не са подкрепени от необходимия брой избиратели, регистрацията им се заличава с решение, което незабавно се изпраща на инициативния комитет.
(6) Решението на Централната избирателна комисия по ал. 5 може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на чл. 58.


5.3. При избори за член на Европейския парламент от Република България инициативния комитет трябва да събере подписите на най-малко от 2500 избиратели.

Глава седемнадесета
ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Раздел I
Избирателно право. Принципи

Право да избират

Чл. 350. (1) Право да избират членове на Европейския парламент от Република България имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, живели са най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.
(2) Право да избират членове на Европейския парламент от Република България имат и всички граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в Република България, живели са най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз, и не са лишени от правото да избират в държавата членка, на която са граждани.

Право да бъдат избирани

Чл. 351. (1) Право да бъдат избирани за членове на Европейския парламент от Република България имат българските граждани, които са навършили 21 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, имат постоянен адрес в Република България и са живели най-малко през последните 6 месеца в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз.
(2) Право да бъдат избирани за членове на Европейския парламент от Република България имат и всички граждани на държава – членка на Европейския съюз, които са навършили 21 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, не са лишени от правото да бъдат избирани в държавата членка, на която са граждани, имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в Република България и са живели най-малко през последните 6 месеца в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз.

Раздел II
Изборна система. Правомощия на Централната избирателна комисия. Разпределение на мандатите

Пропорционална изборна система

Чл. 353. (1) Изборите за членове на Европейския парламент от Република България се произвеждат по пропорционална изборна система с национални кандидатски листи на:
2. инициативни комитети.

Раздел V
Регистриране на кандидатските листи

Кандидатски листи

Чл. 363. Партиите, коалициите и инициативните комитети подреждат кандидатите в обща национална кандидатска листа.

Правила при регистрацията

Чл. 364. (1) Всеки кандидат има право да се кандидатира в изборите само в една държава – членка на Европейския съюз.
(2) Броят на кандидатите в една кандидатска листа не може да надхвърля броя на членовете на Европейския парламент от Република България.
(3) Кандидат за член на Европейския парламент от Република България може да бъде предложен за регистриране само от една партия, коалиция или инициативен комитет.

Документи и срок за регистрация
Чл. 365. (1) Регистрирането на кандидатските листи се извършва от Централната избирателна комисия след представяне на:
2. предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес (адрес на пребиваване) на кандидата; предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет;
3. заявления от кандидатите, че са съгласни да бъдат регистрирани от предложилата ги партия, коалиция или инициативен комитет;
4. декларация по образец от всеки кандидат, че отговаря на условията по чл. 351, ал. 1 или 2, в която посочва постоянен адрес и единен граждански номер;
5. декларация по образец от всеки кандидат, че отговаря на условията по чл. 364, ал. 1 или 3;
6. кандидатът – гражданин на държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, представя декларация по образец, в която декларира:
а) гражданство, дата и място на раждане;
б) адрес на пребиваване в Република България;
в) че не е поставен под запрещение;
г) че не се кандидатира в същите избори за Европейски парламент в друга държава – членка на Европейския съюз;
д) населено място или район в държавата членка, на която е гражданин, в чийто избирателен списък за последен път е било вписано името му;
е) адрес в държавата членка, на която е гражданин, на който за последен път е регистриран;
ж) данните от личната карта или паспорта и личен номер;
з) че не е лишен от право да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин, с акт, подлежал на съдебен контрол;
(2) Регистрирането на кандидатските листи се извършва не по-късно от 32 дни преди изборния ден.
(3) Документите по ал. 1 се завеждат в отделен регистър с пореден номер. Последователността на постъпването на документите определя поредността на вписване в регистъра на Централната избирателна комисия.
(4) Централната избирателна комисия изпраща извлечение от регистъра по ал. 3 за кандидати за членове на Европейския парламент от Република България, които са граждани на държава – членка на Европейския съюз, но не са български граждани, на компетентните органи на държавите – членки на Европейския съюз. В случай че в срок до 5 работни дни от получаване на извлечението от регистъра по ал. 3 компетентният орган на съответната държава – членка на Европейския съюз, не отговори, Централната избирателна комисия регистрира кандидата, ако отговаря на условията по чл. 351, ал. 2 и са представени документите по ал. 1.
(5) Министерството на вътрешните работи и Министерството на правосъдието по искане на Централната избирателна комисия извършват проверка на обстоятелствата по чл. 351.

Действителност на регистрацията

Чл. 366. (1) Централната избирателна комисия констатира и обявява за недействителни регистрациите, извършени в нарушение на чл. 364, ал. 1 или 3. Решението се обявява незабавно и се уведомяват съответните кандидати, партии, коалиции и инициативни комитети.
(2) Решението на Централната избирателна комисия за обявяване недействителността на регистрацията на кандидатите по ал. 1 може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на чл. 58.

Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат

Чл. 367. (1) Независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България се регистрира, когато кандидатурата му е подкрепена най-малко от 2500 избиратели.
(2) Избирател, който подкрепя участието в изборите на независим кандидат, удостоверява това с подписа си пред член на инициативния комитет. Избирателят – български гражданин, посочва имената и единния граждански номер, а гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, имащи статут на постоянно или продължително пребиваващи – имената, личния номер, номера на личната карта или паспорта, номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него. Всеки избирател може да участва само в една подписка. Списъкът се предава и в структуриран електронен вид, като съдържа имената и единния граждански номер (личен номер) на избирателите, положили саморъчен подпис, в последователността, в която са вписани в списъка.
(3) Членът на инициативния комитет по ал. 2 обработва и предоставя личните данни при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и носи отговорност като администратор по смисъла на чл. 3, ал. 2 от Закона за защита на личните данни.
(4) Списъкът се предава на Централната избирателна комисия заедно с документите по чл. 365, ал. 1, т. 2, 3, 4, 5 и 6 не по-късно от 32 дни преди изборния ден.

Проверка на списъците. Служебно заличаване на регистрация

Чл. 369. (1) Списъците по чл. 367, ал. 2 в структуриран електронен вид се предават незабавно от Централната избирателна комисия на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие за проверка.
(2) Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие извършва проверката не по-късно от 27 дни преди изборния ден.
(3) За резултата от проверката Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие съставя протокол в два екземпляра, единия от които предоставя на Централната избирателна комисия. Данните от проверката се съхраняват в срок до 6 месеца от произвеждане на изборите.
(4) Централната избирателна комисия установява резултата за списъците по чл. 367, ал. 2 въз основа на извършената от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие проверка. При поискване от инициативния комитет Централната избирателна комисия му предоставя в писмен вид данните от протокола по ал. 3 и установения резултат за представените от инициативния комитет списъци по чл. 367, ал. 2.
(5) Когато Централната избирателна комисия установи, че независим кандидат не е подкрепен от необходимия брой избиратели, регистрацията му се заличава с решение, което незабавно се изпраща на инициативния комитет.
(6) Решението на Централната избирателна комисия по ал. 5 може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на чл. 58.


5.4. При избори за общински съветник или кмет инициативния комитет трябва да събере подписите на:
1. за общински съветник в общини с население:
а) до 10 000 жители – най-малко 100 избиратели от общината;
б) до 20 000 жители – най-малко 200 избиратели от общината;
в) до 50 000 жители – най-малко 250 избиратели от общината;
г) до 100 000 жители – най-малко 500 избиратели от общината;
д) над 100 000 жители – най-малко 1000 избиратели от общината;
2. за кмет на община с население:
а) до 10 000 жители – най-малко 200 избиратели от общината;
б) до 20 000 жители – най-малко 400 избиратели от общината;
в) до 50 000 жители – най-малко 500 избиратели от общината;
г) до 100 000 жители – най-малко 1000 избиратели от общината;
д) над 100 000 жители – най-малко 2000 избиратели от общината;
3. за кмет на кметство – една пета от избирателите на кметството, но не повече от 500;
4. за кмет на район – една пета от избирателите на района, но не повече от 500;


Глава осемнадесета
ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ

Раздел І
Избирателно право

Право да избират

Чл. 396. (1) Право да избират общински съветници и кметове имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място.
(2) Всеки гражданин на държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, има право да избира общински съветници и кметове, ако е навършил 18 години към изборния ден включително, не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода, има статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България, живял е най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място и не е лишен от правото да избира в държавата членка, на която е гражданин.

Право да бъдат избирани

Чл. 397. (1) Право да бъдат избирани за общински съветници и кметове имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място.
(2) Право да бъде избиран за общински съветник има и всеки гражданин на държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, навършил е 18 години към изборния ден включително, не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода, има статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България, живял е най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място и не е лишен от правото да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин.

Раздел II
Изборни системи. Правомощия на Централната избирателна комисия. Методика

Пропорционална изборна система за общински съветници

Чл. 399. (1) Изборите за общински съветници се произвеждат по пропорционална изборна система с регистрирани в многомандатни изборни райони кандидатски листи на:
2. инициативни комитети.
(3) В разпределението на мандатите участват партиите, коалициите и независимите кандидати, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота.

Изборна система за кметове

Чл. 400. Изборите за кметове се произвеждат по мажоритарна изборна система с регистрирани в едномандатни изборни райони кандидатски листи на:
2. инициативни комитети.

Правомощия на Централната избирателна комисия по тази глава

Чл. 402. Централната избирателна комисия:
1. упражнява контрол върху регистрацията на партиите, коалициите, инициативните комитети и кандидатите в общинската избирателна комисия;
2. констатира и обявява за недействителна регистрацията на кандидатите, които не отговарят на изискванията на чл. 413, ал. 1 – 4;

Раздел V
Регистриране на кандидатските листи

Кандидатски листи

Чл. 412. (1) Партиите, коалициите и инициативните комитети подреждат кандидатите в кандидатски листи по едномандатни и многомандатни изборни райони.

Действителност на регистрацията

Чл. 413. (1) Кандидат за общински съветник може да бъде предложен за регистриране само от една партия, коалиция или инициативен комитет и само в един изборен район.
(2) Кандидат за кмет може да бъде предложен за регистриране само от една партия, коалиция или инициативен комитет и само в един изборен район. Кандидат за кмет на община не може да бъде и кандидат за кмет на кметство или кмет на район.
(3) Кандидат за кмет от инициативен комитет не може да бъде кандидат за общински съветник от партия или коалиция, а кандидат за общински съветник от инициативен комитет не може да бъде кандидат за кмет от партия или коалиция.

Документи и срок за регистрация

Чл. 414. (1) Регистрирането на кандидатските листи се извършва от общинската избирателна комисия след представяне на:
2. предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес или адрес на пребиваване, на кандидата; предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет;
3. заявление от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия, коалиция или инициативен комитет;
4. декларация по образец от кандидата за кмет или общински съветник, че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2;
5. декларация по образец от кандидата, че отговаря на условията по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4;
6. кандидатът за общински съветник – гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, представя и декларация по образец, в която декларира:
а) гражданство и адрес на пребиваване в съответното населено място;
б) че не е поставен под запрещение;
в) данните от личната карта или паспорта и личен номер;
7. кандидатът по т. 6 представя удостоверение от компетентните органи на държавата членка, на която е гражданин, че не е лишен от правото да бъде избиран и че на тези органи не им е известно да съществува такова лишаване от права; в случай че кандидатът не може да представи удостоверението, в декларацията по т. 6 декларира, че не е лишен от право да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин;
(2) Общинската избирателна комисия проверява служебно и отбелязва данните от личната карта или личния паспорт за страната на кандидата, единния граждански номер (личния номер), постоянния и настоящия адрес (адрес на пребиваване) и датата на адресната регистрация.
(3) Регистрирането на кандидатските листи в общинските избирателни комисии се извършва не по-късно от 32 дни преди изборния ден.
(4) Документите по ал. 1 се завеждат в отделен регистър с пореден номер. Последователността на постъпването на документите определя поредността на вписване в регистъра на общинската избирателна комисия.
(5) Общинската избирателна комисия извършва проверка на заявения от кандидата – гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, адрес на пребиваване чрез Министерството на вътрешните работи.
(6) Проверка на обстоятелствата по чл. 397 се извършва от Министерството на вътрешните работи и Министерството на правосъдието по искане на Централната избирателна комисия.
(7) Общинската избирателна комисия изпраща незабавно на Централната избирателна комисия извлечение от регистъра по ал. 4 за кандидати за общински съветници, които са граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, но не са български граждани.

Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат

Чл. 416. (1) Право да посочват и регистрират независим кандидат за общински съветник или кмет имат:
1. за общински съветник в общини с население:
а) до 10 000 жители – най-малко 100 избиратели от общината;
б) до 20 000 жители – най-малко 200 избиратели от общината;
в) до 50 000 жители – най-малко 250 избиратели от общината;
г) до 100 000 жители – най-малко 500 избиратели от общината;
д) над 100 000 жители – най-малко 1000 избиратели от общината;
2. за кмет на община с население:
а) до 10 000 жители – най-малко 200 избиратели от общината;
б) до 20 000 жители – най-малко 400 избиратели от общината;
в) до 50 000 жители – най-малко 500 избиратели от общината;
г) до 100 000 жители – най-малко 1000 избиратели от общината;
д) над 100 000 жители – най-малко 2000 избиратели от общината;
3. за кмет на кметство – една пета от избирателите на кметството, но не повече от 500;
4. за кмет на район – една пета от избирателите на района, но не повече от 500;
(2) Избирател, който подкрепя участието в изборите на независим кандидат за общински съветник или кмет, удостоверява това с подписа си пред член на инициативния комитет. Избирателите български граждани посочват имената, постоянния си адрес в общината, съответно в кметството или района, единния си граждански номер, а гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, имащи статут на постоянно или продължително пребиваващи у нас – имената, личния номер, номера на личната карта или паспорта, номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него, и адреса на пребиваване в съответната община, кметство или район. Всеки избирател може да участва само в една подписка. Списъкът се предава и в структуриран електронен вид, като съдържа имената, единния граждански номер (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите, положили саморъчен подпис, в последователността, в която са вписани в списъка.
(3) Членът на инициативния комитет по ал. 2 обработва и предоставя личните данни при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и носи отговорност като администратор по смисъла на чл. 3, ал. 2 от Закона за защита на личните данни.
(4) Списъкът се предава на общинската избирателна комисия заедно с документите по чл. 414, ал. 1, т. 2, 3, 4, 5, 6 и 7 не по-късно от 32 дни преди изборния ден.

Проверка на списъците. Служебно заличаване на регистрация

Чл. 418. (1) Списъците по чл. 416, ал. 2 в структуриран електронен вид се предават незабавно от общинската избирателна комисия на съответното териториално звено на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие за проверка.
(2) Съответното териториално звено на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие извършва проверката не по-късно от 27 дни преди изборния ден.
(3) За резултата от проверката съответното териториално звено на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие съставя протокол в два екземпляра, единия от които предоставя на общинската избирателна комисия. Данните от проверката се съхраняват в срок до 6 месеца от произвеждане на изборите.
(4) Общинската избирателна комисия установява резултата за списъците по чл. 416, ал. 2 въз основа на извършената от съответното териториално звено на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие проверка. При поискване от инициативния комитет общинската избирателна комисия му предоставя в писмен вид данните от протокола по ал. 3 и установения резултат за представените от инициативния комитет списъци по чл. 416, ал. 2.
(5) Когато общинската избирателна комисия установи, че независим кандидат не е подкрепен от необходимия брой избиратели, регистрацията му се заличава с решение, което незабавно се изпраща на инициативния комитет.
(6) Решението на общинската избирателна комисия по ал. 5 може да се оспорва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88.
6. Инициативният комитет има правото да присъства на заседанията на различните избирателни комисии:

Глава пета
ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

Раздел I
Централна избирателна комисия

Заседания

Чл. 53. (9) На заседанията на комисията може да присъстват застъпници, представители на партии, коалиции или инициативни комитети, наблюдатели, членове на Обществения съвет и представители на средствата за масово осведомяване. Изказаните становища, мнения и възражения се записват в протокола.

Правомощия на комисията

Чл. 57. (1) Централната избирателна комисия:
10. регистрира, обявява и издава удостоверения на:
б) инициативните комитети за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България;
12. регистрира и обявява кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети при избори за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България;
13. води публични регистри на:
б) инициативните комитети при избори за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България;
41. публикува на интернет страницата си резултатите от гласуването, включително от машинното гласуване, по избирателни секции и при поискване предоставя на технически носител тези резултати на партии, коалиции и инициативни комитети;
44. утвърждава образците на указателните табели и табла, както и образците на отличителните знаци на застъпниците, наблюдателите и представителите на партии, коалиции и инициативни комитети не по-късно от 55 дни преди изборния ден;

Раздел II
Районни избирателни комисии

Заседания

Чл. 70. (9) На заседанията на комисията може да присъстват застъпници, представители на партии, коалиции или инициативни комитети, наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване. Изказаните становища, мнения и възражения се записват в протокола.

Правомощия на комисията

Чл. 72. (1) Районната избирателна комисия:
7. регистрира и обявява инициативните комитети за участие в изборите за народни представители, издава им удостоверения и води публичен регистър;
8. регистрира и обявява кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети при избори за народни представители и води публичен регистър;
10. заличава регистрацията, когато независимият кандидат не е подкрепен от необходимия брой избиратели съгласно чл. 257, ал. 1;
11. заличава регистрацията на инициативен комитет в случаите по т. 10;
25. предоставя срещу подпис на членовете на комисията, кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети и наблюдателите копие от подписания протокол с резултатите от гласуването в изборния район (района), подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря;

Раздел III
Общински избирателни комисии

Заседания

Чл. 85. (9) На заседанията на комисията може да присъстват застъпници, представители на партии, коалиции или инициативни комитети, наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване. Изказаните становища, мнения и възражения се записват в протокола.

Правомощия на комисията

Чл. 87. (1) Общинската избирателна комисия:
13. регистрира и обявява инициативните комитети и местните коалиции за участие в изборите за общински съветници и за кметове в съответната община и им издава удостоверения; води публичен регистър;
14. регистрира и обявява кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за избиране на общински съветници и кандидатите за кметове и води публичен регистър;
16. заличава регистрацията, когато независимият кандидат не е подкрепен от необходимия брой избиратели съгласно чл. 416, ал. 1;
17. заличава регистрацията на инициативен комитет в случаите по т. 16;
28. предоставя срещу подпис на членовете на комисията, кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети и наблюдателите копие от подписания протокол за съответния вид избор с резултатите от гласуването в изборния район, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря;

Раздел IV
Секционни избирателни комисии в страната

Правомощия на комисията

Чл. 100. (1) Секционната избирателна комисия в страната:
8. предоставя срещу подпис на членовете на комисията, кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети и наблюдателите копие от подписания протокол за съответния вид избор с резултатите от гласуването в избирателната секция, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря.

Раздел V
Секционни избирателни комисии извън страната

Правомощия на комисията

Чл. 108. (1) Секционната избирателна комисия извън страната:
9. предоставя срещу подпис на членовете на комисията, кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети и наблюдателите копие от подписания протокол за съответния вид избор с резултатите от гласуването в избирателната секция, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря.


7. Инициативният комитет има право на наблюдатели, застъпници и представители:

Глава шеста
НАБЛЮДАТЕЛИ

Обхват на дейност. Общ брой наблюдатели

Чл. 111. (1) Наблюдателите осъществяват дейността си от регистрирането им до насрочването на следващите избори от същия вид.
(2) При избори за общински съветници и за кметове наблюдателите осъществяват дейността си от регистрирането им до насрочването на следващите общи избори, като регистрацията на организациите и на наблюдателите по чл. 112 запазва действието си. Организацията може да прави промени в списъка на регистрираните наблюдатели.
(3) Общият брой на наблюдателите, регистрирани от една неправителствена организация, не може да надвишава броя на избирателните секции в страната.
(4) Общият брой на наблюдателите извън страната, регистрирани от една неправителствена организация при избори за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България, не може да надвишава броя на избирателните секции извън страната.

Регистриране на наблюдателите

Чл. 112. (1) Централната избирателна комисия регистрира до изборния ден наблюдателите:
1. изрично упълномощени представители на регистрираните български неправителствени организации;
2. чуждестранни представители на Европейския парламент, на чуждестранни парламенти, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и други парламентарни асамблеи, на чуждестранни партии и движения, както и лица, които не са български граждани, посочени от партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати.
(2) Централната избирателна комисия регистрира българските неправителствени организации, които желаят да участват с изрично упълномощени представители като наблюдатели в изборите.
(3) Регистрирането на организациите по ал. 2 се извършва въз основа на заявление, подписано от лицето, представляващо организацията съгласно актуалната й съдебна регистрация или от изрично упълномощено от него лице.
(4) Към заявлението по ал. 3 се прилагат:
1. удостоверение за актуално правно състояние;
2. изрично пълномощно от лицето, представляващо организацията, когато документите се подават от упълномощено лице;
3. списък, подписан от представляващия съответната организация или от изрично упълномощено от него лице, съдържащ имената и единния граждански номер, съответно друг идентифициращ номер за лицата, които не са български граждани, на изрично упълномощените представители на организацията, които да бъдат регистрирани като наблюдатели;
4. пълномощни на изрично упълномощените представители на организацията, които да бъдат регистрирани като наблюдатели; представителите на неправителствената организация може да бъдат упълномощени с общо пълномощно.
(5) Министерството на външните работи отправя покана към организациите по ал. 1, т. 2, както и към лицата, посочени от партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, или от чуждестранни партии и движения.
(6) Централната избирателна комисия регистрира наблюдателите по ал. 1, т. 2 въз основа на искане от Министерството на външните работи, към което се прилага списък с имената, изпращащата организация, партия или движение и държавата по произход на предложените за регистрация наблюдатели.
(7) Централната избирателна комисия регистрира наблюдателите въз основа на списъка по ал. 4, т. 3 при спазване на изискването на чл. 111, ал. 3 и 4.
(8) Централната избирателна комисия издава удостоверения на регистрираните наблюдатели в тридневен срок от подаване на заявлението или искането.

Регистър на наблюдателите. Публичност

Чл. 113. Централната избирателна комисия публикува на интернет страницата си регистър на наблюдателите, който съдържа организациите и упълномощените представители, регистрирани като наблюдатели в съответния вид избор. Достъпът до личните данни в регистъра се осъществява при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

Права на наблюдателите

Чл. 114. (1) Наблюдателите имат право да:
1. присъстват на заседанията на избирателните комисии;
2. присъстват при отпечатването и доставката на хартиените бюлетини;
3. присъстват при получаването на изборните книжа и материали и подготовката на помещенията за гласуване;
4. присъстват в изборното помещение при откриването и закриването на изборния ден;
5. присъстват в изборното помещение по време на гласуването;
6. присъстват в изборното помещение при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването, за което им се осигурява пряка видимост;
7. присъстват при предаване на бюлетините, останалите книжа и материали на комисиите по чл. 287, ал. 7 и чл. 445, ал. 7;
8. присъстват при въвеждането и повторното въвеждане в избирателните комисии и изчислителните пунктове на данните от протоколите с резултатите от гласуването на секционните избирателни комисии; при въвеждането на данните може да присъства само един наблюдател от една и съща организация;
9. получат срещу подпис копие от протокола за съответния вид избор с резултатите от гласуването в избирателната секция, както и с резултатите от гласуването в съответния изборен район (район);
10. подават жалби и сигнали за нарушения на изборния процес;
11. извършват одит и проверка на системата за машинно гласуване;
12. присъстват на всички останали етапи от изборния процес.
(2) В една избирателна секция може да присъстват най-много двама наблюдатели от една и съща организация, като в изборното помещение може да присъства само един от тях. Наблюдателите не са обвързани с конкретна избирателна секция.
(3) Наблюдателите имат право да гласуват с удостоверение за гласуване на друго място, издадено по реда на чл. 34.
(4) Държавните и местните органи и техните администрации и избирателните комисии са длъжни да оказват съдействие на наблюдателите и да им предоставят при поискване сведения и документи във връзка с изпълнение на правомощията им.

Легитимиране и отличителни знаци

Чл. 115. (1) През всички етапи от изборния процес наблюдателят се легитимира с издаденото му удостоверение. Удостоверението се издава в един екземпляр.
(2) В изборния ден наблюдателите са длъжни да носят само отличителни знаци по образец, утвърден от Централната избирателна комисия. Наблюдателите, които носят отличителни знаци извън утвърдените от Централната избирателна комисия или не носят отличителни знаци, се отстраняват от избирателната секция с решение на секционната избирателна комисия. Решението може да се оспорва пред районната или общинската избирателна комисия, която се произнася незабавно. Решението не подлежи на обжалване.

Задължения на наблюдателите

Чл. 116. (1) Едно лице не може да бъде едновременно наблюдател и анкетьор.
(2) Наблюдателят не може да бъде придружител.
(3) За дейността си наблюдателите не може да получават възнаграждение от партии, коалиции, инициативни комитети и техните кандидати.

Глава седма
ЗАСТЪПНИЦИ

Обхват на дейност. Общ брой застъпници

Чл. 117. (1) Застъпниците подпомагат и представляват интересите на кандидатите в кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети пред държавните и местните органи, обществените организации и избирателните комисии.
(2) Застъпникът има свобода на изразяване и на предизборна агитация в устна и писмена форма на предизборни събрания, както и чрез доставчиците на медийни услуги.
(3) Застъпник може да бъде лице, което е навършило 18 години, не е поставено под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода.
(4) Общият брой на застъпниците на всяка кандидатска листа на партия, коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район (район).
(5) Общият брой на застъпниците извън страната на всяка кандидатска листа на партия и коалиция и на инициативен комитет при избори за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България не може да надвишава броя на избирателните секции извън страната.
(6) Една кандидатска листа може да бъде представлявана от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. При избори за общински съветници и за кметове кандидатските листи за общински съветници и за кметове на една и съща партия или коалиция може да бъдат представлявани общо от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. Застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.
(7) Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа.

Регистриране на застъпниците

Чл. 118. (1) Застъпниците се регистрират до изборния ден въз основа на заявление, подписано от представляващия партията или представляващите коалицията или от изрично упълномощени от тях лица. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато заявлението се подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Към заявлението се прилага списък, подписан от лицата по изречение първо или второ, съдържащ имената и единния граждански номер, съответно друг идентифициращ номер за лицата, които не са български граждани, на лицата, които да бъдат регистрирани като застъпници.
(2) Регистрацията на застъпниците се извършва от районната или общинската избирателна комисия при спазване на изискването на чл. 117, ал. 4.
(3) Регистрацията на застъпниците извън страната се извършва от Централната избирателна комисия при спазване на изискването на чл. 117, ал. 5.
(4) Застъпник може да бъде заменен от допълнително регистриран застъпник в случаите, когато застъпникът не може да упражнява правата си или когато е направено предложение от съответната партия, коалиция или инициативен комитет. Общият брой на допълнителните застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район (район). Районната или общинската избирателна комисия регистрира застъпника по реда на ал. 1 и му издава удостоверение. Удостоверението на заменения застъпник се анулира. Промяната незабавно се вписва в публичния регистър на застъпниците.
(5) При произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката в случаите по чл. 93, ал. 4 от Конституцията, съответно втори тур при избори за кмет, извършената в Централната избирателна комисия, районната или общинската избирателна комисия регистрация на застъпниците на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за първия избор, съответно първия тур запазва действието си. Между двата избора, съответно тура може да бъдат регистрирани и нови застъпници.

Качество на застъпника

Чл. 119. Застъпниците имат качество на длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1, буква „б“ от Наказателния кодекс от регистрирането на кандидатските листи до обявяване на резултатите от изборите. Когато регистрацията на независим кандидат е заличена, заличаването е в сила и за неговите застъпници.

Права и задължения на застъпника

Чл. 120. (1) Застъпникът има право да:
1. подпомага кандидатите от кандидатската листа на партия, коалиция или инициативен комитет в изборния район (района) и да представлява техните интереси;
2. присъства на заседанията на избирателните комисии;
3. присъства при получаването на изборните книжа и материали и подготовката на помещенията за гласуване;
4. присъства в изборното помещение при откриването и закриването на изборния ден;
5. присъства в изборното помещение по време на гласуването;
6. присъства в изборното помещение при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването, за което му се осигурява пряка видимост;
7. присъства при въвеждането и повторното въвеждане в избирателните комисии и в изчислителните пунктове на данните от протоколите с резултатите от гласуването на секционните избирателни комисии;
8. получи срещу подпис копие от протокола за съответния вид избор с резултатите от гласуването в избирателната секция, както и с резултатите от гласуването в съответния изборен район (район).
(2) На заседанията на комисиите може да присъства само един застъпник на кандидатска листа от всяка партия, коалиция или инициативен комитет, а при избори за общински съветници и за кметове кандидатските листи за общински съветници и за кметове на една и съща партия или коалиция може да бъдат представлявани общо от един застъпник.
(3) Застъпникът не може да бъде придружител.

Отличителни знаци

Чл. 121. (1) Застъпниците са длъжни да носят в изборния ден само отличителни знаци по образец, утвърден от Централната избирателна комисия. Застъпниците, които носят отличителни знаци извън утвърдените от Централната избирателна комисия или не носят отличителни знаци, се отстраняват от участие в изборния ден с решение на секционната избирателна комисия. Решението може да се оспорва пред районната или общинската избирателна комисия, която се произнася незабавно. Решението не подлежи на обжалване.
(2) От регистрирането им до обявяването на резултатите от изборите застъпниците се легитимират с издаденото им удостоверение. Удостоверението се издава в един екземпляр.

Регистър на застъпниците. Публичност

Чл. 122. (1) Районната или общинската избирателна комисия публикува на интернет страницата си регистър на застъпниците по кандидатски листи. Достъпът до личните данни в регистъра се осъществява при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.
(2) Централната избирателна комисия публикува на интернет страницата си регистър на застъпниците извън страната по кандидатски листи.

Застъпници извън страната

Чл. 123. Тази глава се прилага и за застъпниците извън страната.

Глава осма
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

Общ брой представители. Легитимиране

Чл. 124. (1) В избирателна секция в изборния ден може да присъства само един представител на партия, коалиция и инициативен комитет, регистрирали кандидати.
(2) Общият брой на представителите на партия, коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район (район).
(3) Общият брой на представителите на партия и коалиция и на инициативен комитет извън страната при избори за народни представители, президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България не може да надвишава броя на избирателните секции извън страната.
(4) Всяка партия, коалиция или инициативен комитет изготвя списък с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се подписва и предава до изборния ден на районните, съответно общинските избирателни комисии в съответния изборен район (район) от представляващия партията или представляващите коалицията или от изрично упълномощени от тях лица. Районните, съответно общинските избирателни комисии публикуват списъка на интернет страницата си при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.
(5) Представителят на партия, коалиция и инициативен комитет се легитимира с пълномощно от представляващия съответната партия, коалиция или инициативен комитет или от упълномощено от него лице.
(6) Представителите на партии, коалиции и инициативни комитети, чиито кандидати участват в нов избор за президент и вицепрезидент на републиката в случаите по чл. 93, ал. 4 от Конституцията, съответно втори тур при избори за кмет, може да се легитимират и с пълномощното, издадено за първия избор, съответно първия тур. Между двата избора, съответно тура партиите, коалициите и инициативните комитети, участващи в тях, може да упълномощят и нови представители.

Отличителни знаци

Чл. 125. Представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети са длъжни да носят в изборния ден само отличителни знаци по образец, утвърден от Централната избирателна комисия. Представителите, които носят отличителни знаци извън утвърдените от Централната избирателна комисия или не носят отличителни знаци, се отстраняват от избирателната секция с решение на секционната избирателна комисия. Решението може да се оспорва пред районната или общинската избирателна комисия, която се произнася незабавно. Решението не подлежи на обжалване.

Права и задължения

Чл. 126. (1) Представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети имат право да:
1. присъстват в изборното помещение при откриването и закриването на изборния ден;
2. присъстват в изборното помещение по време на гласуването;
3. присъстват в изборното помещение при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването, за което им се осигурява пряка видимост;
4. присъстват при въвеждането и повторното въвеждане в избирателните комисии и в изчислителните пунктове на данните от протоколите с резултатите от гласуването на секционните избирателни комисии;
5. получат срещу подпис копие от протокола за съответния вид избор с резултатите от гласуването в избирателната секция, както и с резултатите от гласуването в съответния изборен район (район);
6. подават жалби и сигнали за нарушения на изборния процес.
(2) На заседанията на комисиите може да присъства само един представител от всяка партия, коалиция или инициативен комитет.
(3) Представителите на партии, коалиции и инициативни комитети не може да бъдат придружители.


8. По време на предизборната кампания инициативните комитети имат право на финансова помощ от държавата чрез медийни пакети за предизборна агитация в печатни, онлайн и електронните медии.

Глава дванадесета
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ

Раздел I
Общи правила

Начало на предизборната кампания

Чл. 175. Предизборната кампания се открива 30 дни преди изборния ден.

Достъп до източниците на информация

Чл. 176. Кандидатите и партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, имат право на еднакъв достъп до източниците на информация, която им е необходима за целите на предизборната кампания.

Забрана за анонимни материали

Чл. 177. Забранява се публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани с предизборната кампания.

Средства за медийни пакети

Чл. 178. (1) Държавата предоставя средства за медийни пакети в размер на 40 000 лв. на партиите и коалициите, които са регистрирали кандидати при избори за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България и във всички изборни райони при избори за народни представитeли и които нямат право на държавна субсидия по Закона за политическите партии.
(2) Държавата предоставя средства за медийни пакети в размер на 40 000 лв. на инициативните комитети, които са регистрирали кандидати при избори за президент и вицепрезидент на републиката, и в размер на 5000 лв. на инициативните комитети, които са регистрирали кандидати при избори за членове на Европейския парламент от Република България и при избори за народни представитeли.
(3) Средствата за медийните пакети по ал. 1 и 2 са за сметка на държавния бюджет и се използват за заплащане на различните платени форми на отразяване на предизборната кампания чрез доставчиците на медийни услуги.
(4) Централната избирателна комисия заплаща различните платени форми на отразяване на предизборната кампания до изчерпване на средствата на партията, коалицията или инициативния комитет по ал. 1 или 2.
(5) Редът за предоставянето и разходването на средствата за медийните пакети се определя от Централната избирателна комисия съгласувано с министъра на финансите.
(6) Партиите, коалициите и инициативните комитети обявяват в регистъра по чл. 171 и отчитат в отчета по чл. 172, ал. 1 средствата за медийните пакети, които са заплатени за отразяване проявите на кандидатите им.

Уведомяване за платено съдържание

Чл. 179. При излъчване, публикуване и разпространение на платени форми на отразяване на предизборната кампания доставчиците на медийни услуги ги отделят чрез визуални, звукови или пространствени средства и указват по подходящ начин, че материалът е платен.

Информация за сключените договори

Чл. 180. (1) Доставчиците на медийни услуги са длъжни да обявяват на интернет страниците си информация за договорите, сключени с партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, и/или с друг възложител във връзка с предизборната кампания, включително ако договорът е сключен с посредник.
(2) Информацията по ал. 1, обявявана от електронните медии, съдържа данни за:
1. партията, коалицията или инициативния комитет;
2. предмета на договора;
3. срока на договора;
4. програмата, по която ще се излъчват договорените форми;
5. общата стойност в лева без ДДС.
(3) Информацията по ал. 1, обявявана от печатните медии (вестници, списания и други периодични издания) и онлайн новинарски услуги (електронни издания на вестници, списания, информационни агенции и други електронни издания), съдържа данни за:
1. партията, коалицията или инициативния комитет;
2. предмета на договора;
3. срока на договора;
4. печатните медии и онлайн новинарските услуги, в които ще се разпространяват договорените форми;
5. общата стойност в лева без ДДС.
(4) Информацията по ал. 2 и 3 се публикува на интернет страниците на доставчиците на медийни услуги в тридневен срок от подписването на съответния договор и се премахва не по-рано от обявяване на резултатите от изборите.

Раздел II
Предизборна агитация

Ред за провеждане на агитацията

Чл. 181. (1) Гражданите, партиите, коалициите, инициативните комитети, кандидатите и застъпниците имат свобода на изразяване и на предизборна агитация в устна и писмена форма на предизборни събрания, както и чрез доставчиците на медийни услуги.
(2) Предизборната кампания се води на български език.
(3) Предизборните събрания са публични. За реда при провеждането им отговарят организаторите и органите на Министерството на вътрешните работи. Събранията се организират съгласно Закона за събранията, митингите и манифестациите.

Забрани за предизборна агитация

Чл. 182. (1) Не се допуска предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала.
(2) Лицата на изборна длъжност в синдикалните и работодателските организации не може да провеждат предизборна агитация на работните си места.
(3) Забранява се използването на държавния и общинския транспорт за предизборна агитация.
(4) Не се допуска предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден.

Агитационни материали

Чл. 183. (1) По време на предизборната кампания кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети може да изготвят и разпространяват плакати, обръщения и други агитационни материали. На всеки агитационен материал задължително се отбелязва от чие име се издава.
(2) Всеки агитационен материал съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и е разположена в обособено поле. В аудио- и аудио-визуалните материали тази информация се съдържа като недвусмислено и разбираемо послание.
(3) Агитационните материали се поставят на определени от кмета места, а на сгради, огради и витрини – с разрешение на собственика или управителя на имота.
(4) Забранява се използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.
(5) Забранява се унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в кодекса ред, до края на изборния ден.

Забрана за поставяне на агитационни материали в изборните помещения и на други места

Чл. 184. (1) Забранява се поставянето на агитационни материали на партии, коалиции и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването.
(2) Когато секционната избирателна комисия установи наличие на материали по ал. 1, тя незабавно ги отстранява – при необходимост със съдействието на кмета или кметския наместник и на органите на Министерството на вътрешните работи.

Забрана за агитационни материали извън предизборната кампания

Чл. 185. (1) Забранява се поставянето на предизборни агитационни материали извън предизборната кампания.
(2) Сигнали за поставените предизборни агитационни материали по ал. 1 се подават до областния управител, съответно кмета на общината, района или кметството.
(3) Заповедта за премахване на предизборните агитационни материали се издава незабавно от кмета на общината, района или кметството или от областния управител.
(4) Заповедта се връчва на лицето, в чиято полза е материалът.
(5) В случай че лицето, в чиято полза е предизборният агитационен материал, не го отстрани в тридневен срок от издаването на заповедта, материалът се премахва от областния управител, кмета на съответната община, район или кметство, като при необходимост може да поиска съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи.

Премахване и изземване на агитационни материали

Чл. 186. (1) Кметът на общината, района или кметството или кметският наместник по решение на районната или общинската избирателна комисия и при необходимост със съдействие на органите на Министерството на вътрешните работи премахва или изземва агитационните материали, поставени или разпространени в нарушение на кодекса. Премахването и изземването на такива материали в изборния ден може да става и по решение на секционните избирателни комисии.
(2) Агитационните материали, поставени или разпространени в нарушение на кодекса на територията на повече от един изборен район (район) или които се отнасят за повече от един изборен район (район), се премахват или изземват от областния управител по решение на Централната избирателна комисия.
(3) Партиите, коалициите и инициативните комитети в 7-дневен срок след изборния ден премахват поставените от тях агитационни материали.

Раздел III
Печатни медии и онлайн новинарски услуги

Условия, ред и цени

Чл. 187. Печатните медии и онлайн новинарските услуги предоставят едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, които се обявяват на интернет страницата им не по-късно от 40 дни преди изборния ден и се изпращат незабавно на Сметната палата и на Централната избирателна комисия. Заплащането се извършва предварително.

Публикуване на отговор

Чл. 188. (1) Печатните медии и онлайн новинарските услуги, публикували материал, накърняващ правата и доброто име на кандидат или на лице, което представлява партията, коалицията или инициативния комитет, са длъжни незабавно след получаването на отговор да го публикуват. Публикуването на отговора става на същото място, със същия размер, вид и формат шрифт и без коментар.
(2) Отговорът се публикува безплатно до обема на материала, на който отговаря.

Раздел IV
Отразяване на предизборната кампания от обществените електронни медии

Форми на отразяване

Чл. 189. (1) Предизборната кампания се отразява в програмите на Българската национална телевизия и Българското национално радио под формата на клипове, диспути и други форми, договорени при условията на ал. 4, в определено за тази цел време.
(2) Не се разрешава използването на програмите на Българската национална телевизия и Българското национално радио за целите на предизборната кампания извън времето, определено за посочените в ал. 1 форми.
(3) Българската национална телевизия и Българското национално радио отразяват обективно и справедливо проявите на кандидатите, регистрирани от партиите, коалициите и инициативните комитети, при зачитане на тяхната равнопоставеност и значимост въз основа на правила, приети от Централната избирателна комисия.
(4) Генералният директор на Българската национална телевизия, съответно на Българското национално радио, въз основа на правилата по ал. 3 предлага на упълномощени представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, споразумение за формите, темите на предизборната кампания, форматите и екипите. Споразумението се одобрява от Централната избирателна комисия не по-късно от 31 дни преди изборния ден и се изпраща незабавно на Сметната палата.

Право на отговор

Чл. 190. Когато е излъчено предаване, накърняващо правата и доброто име на кандидат или на лице, което представлява партията, коалицията или инициативния комитет, то има право на отговор при условията на чл. 18 от Закона за радиото и телевизията. Искането до съответния радио- или телевизионен оператор може да се направи в срок до 24 часа след излъчване на предаването. Отговорът се излъчва без коментар.

Забрана за търговска реклама

Чл. 191. Забранява се в търговска реклама да се отправят политически внушения в полза или във вреда на една или друга партия, коалиция или инициативен комитет или кандидат.

Представяне на кандидатите

Чл. 192. (1) Редът за представяне на кандидатите, регистрирани от партиите, коалициите и инициативните комитети, в различните форми на предизборната кампания се определя от Централната избирателна комисия чрез жребий. Жребият се провежда в присъствие на упълномощени представители на партиите, коалициите и инициативните комитети и на представители на Българската национална телевизия и Българското национално радио.
(2) Централната избирателна комисия обявява определения ред не по-късно от 31 дни преди изборния ден.

Безплатни клипове и обръщения

Чл. 193. (1) Предизборната кампания в програмите на Българската национална телевизия и Българското национално радио се открива и закрива с клипове на партиите, коалициите и инициативните комитети с продължителност до 40 секунди, които се излъчват безплатно.
(2) При избори за президент и вицепрезидент на републиката предизборната кампания в програмите на Българската национална телевизия и Българското национално радио се открива и закрива с обръщения на кандидатските двойки с продължителност до три минути за всяка от тях, които не се заплащат.
(3) При произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката в случаите по чл. 93, ал. 4 от Конституцията кандидатите имат право да отправят обръщения в програмите на Българската национална телевизия и Българското национално радио в последния ден на предизборната кампания между двата тура в рамките на 10 минути, като поредността се определя чрез жребий по ред, определен от Централната избирателна комисия. Обръщенията не се заплащат.
(4) Времето на излъчване на клиповете се определя по споразумение между генералния директор на Българската национална телевизия, съответно на Българското национално радио, и упълномощени представители на партиите, коалициите и инициативните комитети.

Платени форми

Чл. 194. (1) Във времето на предизборната кампания може да се използват и платени форми с цел популяризация на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, и агитация към гласуване за техните кандидати.
(2) Времетраенето на платените форми, времето и броят на тяхното излъчване се определят по споразумение между генералния директор на Българската национална телевизия, съответно на Българското национално радио, и упълномощени представители на партиите, коалициите и инициативните комитети.
(3) Аудио- и аудио-визуалните материали, включени в платените форми, се предоставят от упълномощени представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, или се изработват от екипи на Българската национална телевизия и Българското национално радио при едни и същи условия и цени, определени от техните ръководства. Условията и цените се изпращат незабавно на Сметната палата и на Централната избирателна комисия.

Диспути

Чл. 195. (1) Българската национална телевизия и Българското национално радио предоставят на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, телевизионно и радиовреме за безплатни диспути по предварително съгласувани теми с времетраене общо не по-малко от 240 минути.
(2) Редът за участие в диспутите се определя в споразумението по чл. 189, ал. 4. Времето на участниците се разпределя поравно.
(3) При произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката в случаите по чл. 93, ал. 4 от Конституцията, в периода между двата тура по взаимна договореност в определеното програмно време по Българската национална телевизия и Българското национално радио кандидатите може да проведат безплатен диспут с времетраене най-малко 60 минути. Диспутът се провежда по реда на този раздел.

Регионални радио- и телевизионни центрове

Чл. 196. (1) Предаванията на регионалните телевизионни центрове и програмите на регионалните радиоцентрове се използват от партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, в периода на предизборните излъчвания по реда, предвиден за Българската национална телевизия и Българското национално радио.
(2) Българската национална телевизия и Българското национално радио предоставят общо не по-малко от 60 минути радио- и телевизионно време в програмите, съответно в предаванията на регионалните радио- и телевизионни центрове, за безплатни диспути между представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати.
(3) Редът за участие в диспутите се определя от районните или общинските избирателни комисии чрез жребий не по-късно от 31 дни преди изборния ден. Формите, темите на предизборната кампания, форматите и екипите се определят от ръководителите на регионалните радио- и телевизионни центрове и упълномощени представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, или в споразумението по чл. 189, ал. 4.

Заплащане на предизборните предавания

Чл. 197. Предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове се заплащат от партиите, коалициите и инициативните комитети по тарифа, приета от Министерския съвет не по-късно от 40 дни преди изборния ден, която се изпраща незабавно на Сметната палата и на Централната избирателна комисия. Заплащането се извършва преди излъчване на предаването.

Раздел V
Отразяване на предизборната кампания от търговските електронни медии

Търговски електронни медии

Чл. 198. (1) Във връзка с предизборната кампания електронните медии, с изключение на Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове, може да използват платени и безплатни форми на отразяване на предизборната кампания на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати.
(2) В търговска реклама се забранява да се отправят политически внушения в полза или във вреда на една или друга партия, коалиция или инициативен комитет или кандидат.
(3) Търговските електронни медии по ал. 1 може да предоставят време за платено отразяване на предизборната кампания на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, при едни и същи условия и цени.
(4) Условията и редът за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите се обявяват на интернет страницата на съответната медия по ал. 1 не по-късно от 40 дни преди изборния ден. Заплащането се извършва предварително.
(5) Условията, редът и тарифите по ал. 4 се изпращат на Сметната палата и се предоставят на Централната избирателна комисия – за електронна медия с национален обхват, и на районните избирателни комисии, съответно на общинските избирателни комисии – за електронна медия с регионален и местен обхват, не по-късно от откриване на предизборната кампания.
(6) Времето, предоставено от медиите по ал. 1 за платени форми на отразяване на предизборната кампания, не се включва в ограничението по чл. 89, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията.

Право на отговор

Чл. 199. Когато е излъчено предаване, накърняващо правата и доброто име на кандидат или на лице, което представлява партията, коалицията или инициативния комитет, то има право на отговор при условията на чл. 18 от Закона за радиото и телевизията. Искането до съответния радио- или телевизионен оператор може да се направи в срок до 24 часа след излъчване на предаването. Отговорът се излъчва без коментар.

Раздел VI
Оспорване при нарушаване на реда за провеждане на предизборната кампания

Компетентен орган

Чл. 200. (1) При нарушаване на реда за провеждане на предизборната кампания от доставчиците на медийни услуги партиите, коалициите и инициативните комитети – чрез лицата, които ги представляват, или чрез упълномощени от тях лица може да подадат жалба в срок до 24 часа след излъчване на съответното предаване.
(2) Жалбата се подава до:
1. Централната избирателна комисия за доставчик с лицензия или регистрация с национален обхват, както и когато нарушението е извършено в повече от един изборен район;
2. районната избирателна комисия или общинската избирателна комисия по седалището на доставчика, когато доставчикът има лицензия или регистрация с регионален или местен обхват.
(3) Когато жалбата е подадена до комисия, която не е компетентна, тя незабавно я изпраща на компетентната комисия, като уведомява жалбоподателя.
(4) Компетентната избирателна комисия разглежда жалбата в срок до 24 часа от получаването й, а в изборния ден незабавно, и постановява решение.
(5) При нарушаване на реда за провеждане на предизборната кампания от доставчиците на медийни услуги компетентната избирателна комисия може да предприема действия срещу нарушителите и по своя инициатива.

Оспорване на решението на районната или общинската избирателна комисия

Чл. 201. Решението на районната или общинската избирателна комисия може да се оспорва пред Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от обявяването му. Централната избирателна комисия разглежда жалбата и се произнася с решение в срок до 24 часа от получаването й с решение, което подлежи на обжалване пред Върховния административен съд по реда на чл. 58.


9. В изборният ден представители на инициативния комитет имат право да присъстват в избирателните секции.

Глава четиринадесета
ГЛАСУВАНЕ

Раздел VII
Изборен ден. Гласуване

Действия при откриването

Чл. 230. (2) При откриване на изборния ден в изборните помещения може да присъстват кандидати, застъпници и представители на партии, коалиции и инициативни комитети съгласно чл. 117, ал. 6 и чл. 124, ал. 1, наблюдатели – при спазване изискването на чл. 114, ал. 2, представители на средствата за масово осведомяване и избиратели.

Лица, които имат право да присъстват в изборното помещение

Чл. 232. (1) По време на гласуването в изборното помещение може да присъстват само застъпници и представители на партии, коалиции и инициативни комитети съгласно чл. 117, ал. 6 и чл. 124, ал. 1, наблюдатели – при спазване изискването на чл. 114, ал. 2, и представители на средствата за масово осведомяване.
(2) Лицата по ал. 1 нямат право да пречат на гласуването.


10. При неспазване на правилата следват санкции:

ЧАСТ ТРЕТА
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Нарушение на изискването за премахване на агитационен материал

Чл. 472. (1) При неизпълнение на задължението по чл. 186, ал. 3 на лицето, което представлява партията или инициативния комитет, или на лицата, които представляват коалицията, се налага глоба от 1000 до 5000 лв.
(2) Актовете за установяване на нарушението по ал. 1 се съставят от длъжностни лица, оправомощени от кмета на общината.
(3) Наказателните постановления се издават от кмета на общината.

Нарушение на забраната за поставяне на агитационен материал извън предизборната кампания

Чл. 473. (1) На лице, което наруши забраната по чл. 185, се налага глоба или имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, глобата или имуществената санкция е в размер от 3000 до 10 000 лв.
(3) Актовете за установяване на нарушението по ал. 1 се съставят от длъжностни лица, оправомощени от областния управител или от кмета на общината.
(4) Наказателните постановления се издават от областния управител или от кмета на общината.

Нарушение на забраната за безплатно използване на публичен административен ресурс

Чл. 474. (1) Който наруши забраната по чл. 168, ал. 3, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, глобата е в размер от 3000 до 10 000 лв.

Нарушение при допитвания и социологически проучвания

Чл. 475. (1) На лице, което наруши разпоредбите на чл. 204, ал. 3 или чл. 205, се налага глоба или имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, глобата или имуществената санкция е в размер от 5000 до 10 000 лв.

Нарушение на общия размер на финансирането, на забраните, свързани с финансирането, и на изискването финансирането да се извършва по банков път

Чл. 476. При нарушение на общия размер на финансирането по чл. 165, на забраните по чл. 168, както и при нарушение на изискването по чл. 170, ал. 1, на лицето или лицата по чл. 164 се налага глоба от 3000 до 15 000 лв.

Нарушение на изискванията за финансиране и подпомагане на предизборната кампания

Чл. 477. При получаване на дарение от физическо лице над допустимия размер по чл. 167, ал. 1 или 2 или при получаване на вещи или услуги в нарушение на чл. 167, ал. 3 или 4 на лицето или лицата по чл. 164 се налага глоба от 2000 до 10 000 лв.

Нарушение на изискванията за подаване на информация в единния публичен регистър

Чл. 478. При неподаване на информация по чл. 171, ал. 2 и 4 за вписване в единния публичен регистър на лицето, което представлява партията или инициативния комитет, или на лицата, които представляват коалицията, се налага глоба от 3000 до 10 000 лв.

Нарушение на изискването за представяне на отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания

Чл. 479. При непредставяне на отчет по чл. 172, ал. 1 и 3 на лицето, което представлява партията или инициативния комитет, или на лицата, които представляват коалицията, се налага глоба от 2000 до 10 000 лв.

Нарушение на забраните за предизборна агитация

Чл. 480. (1) Който наруши забраните по чл. 182, ал. 1 – 3, се наказва с глоба от 300 до 1000 лв.
(2) Който извършва предизборна агитация в нарушение на чл. 182, ал. 4, се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв.
(3) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, глобата е в размер от 1000 до 3000 лв.
(4) Когато нарушението по ал. 2 е извършено повторно, глобата е в размер от 5000 до 15 000 лв.

Извършване на действия като застъпник с анулирано удостоверение

Чл. 483. Лице, което с анулирано удостоверение се легитимира като застъпник, се наказва с глоба 1000 лв.

Нарушение на изискването за обявяване на информацията за сключените договори от доставчиците на медийни услуги

Чл. 484. (1) На доставчик на медийна услуга, който не изпълни задължение по чл. 180, се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, имуществената санкция е в размер от 5000 до 10 000 лв.

Нарушение на изискването за публикуване на отговор

Чл. 485. (1) На лице, което не изпълни изискванията на чл. 188, се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, имуществената санкция е в размер от 5000 до 10 000 лв.


Пълния текст на Изборния кодекс можете да намерите ето тук.