biggeorge Lyrics

вторник, 26 юли 2011 г.

Моите стихотворения 7: Моят живот

Моят живот

от Джордж Файърбърн
(George Fireburn)

1
Животът отминава,
и времето не спира да тече,
светът край мен минава,
съдбата бавно ме влече.

2
Губя времето си бавно,
и все така съм сам,
живота ми тече безславно,
къде отивам аз не знам.

3
А аз не спирам да вървя,
и търся нещо,но какво,
живота си ще изтърва,
но без да знам защо.

26.07.2011 г.

Забележка на автора:Внимание!Всякакво съвпадение на реално съществуващи имена,лица и събития е напълно случайно!Моля това да се има в предвид от всички читатели на стихотворението!My life

from George Fireburn

1
Life passes away,
and time doesn't stop running,
the world along me passes,
the destiny slowly entails me.

2
Wasting my time slowly,
and I'm still alone,
my life running without glory,
where I go I don't know.

3
And I don't stop walking,
and looking for something,but what,
my life I'll drop,
but without know why.

26.07.2011

Author Note: Warning! Any coincidence of real names, people and events is coincidental! Please to be taken into account by all readers of the poem!

събота, 9 юли 2011 г.

Моите стихотворения 6: Черен прах

Черен прах

от Джордж Файърбърн
(George Fireburn)

1
Черен прах посипа всички -
хора и случайни птички,
черен прах покри земята,
и сърцето,и душата.

2
Черен прах засипа всичко,
дори и наглия ми чичко,
черен прах постла земите,
и погуби ни душите.

3
Черен прах поръси всеки,
дори и сините пътеки,
черен прах закри бетона,
и тялото,и панталона.

4
Черен прах наръси леко,
и наблизо,и далеко,
черен прах застла метала,
и земята,която го е дала.

09.07.2011 г.

Забележка на автора:Внимание!Всякакво съвпадение на реалносъществуващи имена,лица и събития е напълно случайно!Моля това да се има в предвид от всички читатели на стихотворението!