biggeorge Lyrics

понеделник, 31 юли 2017 г.

Дванайсет знака с ръце, които тийнейджърите правят и тяхното значение

Дванайсет знака с ръце, които тийнейджърите правят и тяхното значение


Какво се опитват да кажат тийнейджърите със знаците, които правят с ръцете си във Facebook и Instagram?
Трябва ли да се притесняваме или всичко е невинно забавление?

Някои неща не са се променили толкова много, откакто бяхте дете, но други са много различни.
Ето кои са дванайсетте знака с ръце, които тийнейджърите правят и тяхното значение:1. Знакът на мира
Някои неща наистина никога не се променят.
Същият знак за мир, използван от хипитата в Уудсток, е популярен сред децата и днес.2. Поздрав с два пръста
Изглежда като знака на мира, но забележете, че виждате гърба на пръстите, а не предната им част.
За някои деца това е като среден пръст.
За други деца това е знака на мира.3. Знак V
Това не е знака на мира.
Невинните два пръста стават палави, когато добавите езика между тях.
Ако още не сте се досетили този жест символизира орален секс.4. Сърце
Изглежда като сърце, нали?
Наистина е така.
Това обикновено означава "Обичам те".5. Дупка
Това е глупава игра, която тийнейджърите играят.
Целта е да не го гледате.
Ако го направите, вие сте длъжни да го разкъсате.
Искате ли да изчезне?
Трябва да се опитате да поставите показалеца си в дупката ... без да гледате.6. Рога направени с пръсти
Това не е демоничен знак.
Това е просто знак, че тийнейджърите се чувстват добре.
Има вероятност да го видите на концерти.7. Среден пръст настрани
Означава същото нещо като традиционния среден пръст.
Тийнейджърите го правят, защото е по-незабележимо - надяват се да не ги хванат, че показват среден пръст на някого.8. "Загубеняк"
Знакът с пръсти L означава "загубеняк".9. "Аз бях!"
Когато се оригнат или изпуснат газове някои тийнейджъри поставят ръката си на челото си по този начин.
Последният човек, който е направил този знак е този, който е издал гореспоменатите звуци.10. "Обичам те"
Взет от жестомимичния език, това просто означава "Обичам те".11. Знакът на мира настрани
Настрани е, но означава същото нещо като традиционния знак на мира.12. "Това"
Самият знак е доста безсмислен.
Децата го наричат "това".
Играта е да се опитате да накарате хората да гледат "това" в момента, в който вие се бъзикате с тях.
Глупаво е, колкото и звучи.

събота, 29 юли 2017 г.

Пълният текст на проекта на Договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония

Пълният текст на проекта на Договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония

ПРОЕКТ !

ДОГОВОР
ЗА
ПРИЯТЕЛСТВО, ДОБРОСЪСЕДСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО
МЕЖДУ
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯРепублика България и Република Македония (наричани по-нататък общо „Договарящи се страни”),

Изхождайки от общия стремеж за по-нататъшно развитие на добросъседството, приятелството и сътрудничеството между двете държави,

Дълбоко убедени в необходимостта от развитие на сътрудничеството на базата на взаимното уважение, доверие, разбирателство, добросъседство и взаимно зачитане на интересите на техните държави,

Вярвайки, че всестранното развитие и задълбочаване на приятелските, добросъседски отношения между тях отговаря на интересите на народите на Република България и Република Македония,

Убедени в необходимостта от укрепване на сигурността и мира, сътрудничеството и доверието в Югоизточна Европа,

Приветствайки стремежа на Република Македония за интеграция в европейските и евроатлантическите структури,

Вярвайки, че конструктивният диалог по всички аспекти на двустранните отношения, както и по регионални и международни въпроси ще допринесе за по-нататъшното развитие на връзките между двете държави на равноправна основа,

Потвърждавайки фундаменталното значение на Съвместната декларация от 22 февруари 1999 г. в отношенията между двете държави,

Имайки предвид общата им история, която свързва двете държави и народите им,

Зачитайки принципите на Устава на Организацията на обединените нации и документите на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа,

както и демократичните принципи, залегнали в актовете на Съвета на Европа,

Се договориха за следното:

Член 1

Двете Договарящи се страни ще развиват всестранни отношения помежду си в съответствие с основните принципи на международното право и добросъседството.

Член 2

1. Двете Договарящи се страни ще си сътрудничат в рамките на Организацията на обединените нации, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Съвета на Европа и други международни организации и форуми.

2. Двете Договарящи се страни ще развиват сътрудничеството помежду си в областта на европейската и евроатлантическата интеграция, насочено към успешната подготовка на Република Македония за присъединяването й към Европейския съюз и НАТО. Българската страна ще споделя своя опит с цел да съдейства на Република Македония да изпълни необходимите критерии за членство в Европейския съюз и ще подкрепя Република Македония за получаване на покана за членство в НАТО, съгласно съответните решения от срещите на върха на НАТО.

Член 3

Двете Договарящи се страни ще съдействат за развитието на сътрудничеството между държавите от Югоизточна Европа, за укрепване на разбирателството, мира и стабилността в региона и при осъществяването на регионални проекти, като част от процеса за създаване на единна Европа.

Член 4

1. Двете Договарящи се страни ще поддържат контакти и ще провеждат срещи между представителите на органите на държавната власт на различни равнища за развитието на приятелските отношения и сътрудничеството.

2. Двете Договарящи се страни ще съдействат за поддържане на контактите между местните власти и гражданите на двете страни.

Член 5

Имайки предвид географската си близост, двете Договарящи се страни ще се стремят да създават необходимите правни, икономически, финансови и търговски условия за осигуряване на възможно най-широко движение на стоки, услуги и капитали. Те ще насърчават взаимните инвестиции и ще осигуряват тяхната защита.

Член 6

Двете Договарящи се страни ще подкрепят разширяването на туристическия обмен, както и развитието на подходящи форми на сътрудничество в областта на туризма.

Член 7

1. Двете Договарящи се страни ще разширяват и усъвършенстват транспортните връзки и комуникациите между тях, включително в рамките на регионалните инфраструктурни проекти.

2. Двете Договарящи се страни ще се стремят към облекчаване на митническите и гранични формалности за пътниците и стоките, които се придвижват между тях.

Член 8

1. Двете Договарящи се страни ще насърчават активното и безпрепятствено сътрудничество в областта на културата, образованието, здравеопазването, социалните грижи и спорта.

2. В срок най-късно до три месеца от влизането на настоящия договор в сила, с цел задълбочаването на взаимното доверие, двете Договарящи се страни създават Съвместна мултидисциплинарна експертна комисия на паритетен принцип по исторически и образователни въпроси, за да допринесе за обективното, основаващо се на автентични и основани на доказателства исторически извори за научно тълкуване на историческите събития. Комисията представя пред правителствата на Договарящите се страни ежегоден доклад за своята работа.

3. Двете Договарящи се страни ще организират по взаимна договореност съвместни чествания на общи исторически събития и личности, насочени към укрепване на добросъседските отношения в духа на европейските ценности.

Член 9

Двете Договарящи се страни ще полагат усилия за свободно разпространяване на информация, като насърчават и развиват сътрудничеството в областта на средствата за масово осведомяване чрез използване на възможностите на съвременните комуникационни средства. Те се ангажират в защитата на авторските и интелектуалните права на творците от двете страни.

Член 10

Двете Договарящи се страни ще разширяват сътрудничеството си в правната и консулска област и по-специално по граждански, наказателни и административни въпроси, както и за решаване на хуманитарни и социални проблеми на техните граждани.

Член 11

1. Нито една от Договарящите се страни няма да предприема, подтиква и поддържа действия, насочени срещу другата страна, които имат неприятелски характер.

2. Нито една от Договарящите се страни няма да допуска нейната територия да бъде използвана срещу другата от организации и групи, които имат за цел извършването на подривни, сепаратистки и застрашаващи спокойствието и сигурността на другата Договаряща се страна действия.

3. Двете Договарящи се страни нямат и няма да предявяват териториални претенции една спрямо друга.

4. Всяка от Договарящите се страни има право да защитава правата и интересите на своите граждани, на територията на другата страна, в съответствие с международното право.

5. Република Македония потвърждава, че нищо от нейната Конституция не може и не трябва да се тълкува, че представлява или някога ще представлява основа за намеса във вътрешните работи на Република България, с цел защита на статута и правата на лица, които не са граждани на Република Македония.

6. Двете Договарящи се страни ще предприемат ефикасни мерки за предотвратяване на недобронамерена пропаганда от страна на институции и агенции и ще обезкуражават дейности на частни субекти, насочени към подстрекателство на насилие, омраза или други подобни действия, които биха навредили на техните отношения.

Член 12

1. В рамките на 3 месеца от влизането в сила на този Договор, двете Договарящи се страни ще учредят Съвместна междуправителствена комисия. Комисията се съпредседателства от министрите на външните работи и включва висши официални представители на двете Договарящи се страни.

2. Съвместната междуправителствена комисия ще провежда редовни срещи един път годишно, с цел преглед на ефективното прилагане на този Договор, приемане на мерки за подобряване на двустранното сътрудничество, както и решаване на възникнали по време на изпълнението на Договора въпроси. Всяка от Договарящите се страни може, при необходимост, да предложи организирането на допълнителни срещи на Съвместната междуправителствена комисия.

Член 13

1. Този Договор подлежи на ратификация съгласно конституционните изисквания на Договарящите се страни. Този Договор влиза в сила на датата на размяна на ратификационните документи на двете Договарящите се страни и остава в сила за неопределен период от време.

2. Този Договор може да бъде изменян с писменото съгласие между двете Договарящите се страни. Измененията се договарят по дипломатически път и влизат в сила в съответствие с алинея 1 на този член.

3. Всяка Договаряща се страна може да прекрати Договора чрез изпращане на писмено уведомление до другата Договаряща се страна. Договорът ще престане да бъде в сила една година след датата на получаване на това уведомление.

Член 14

Този Договор по никакъв начин няма да бъде тълкуван така, че да противоречи на двустранни или многостранни договори, по които двете Договарящи се страни са страни.

Подписан в …………………..на………………………….в два

оригинални екземпляра, всеки един на официалните езици на Договарящите се страни – български език, съгласно Конституцията на Република България, и македонски език, съгласно Конституцията на Република Македония, като и двата текста имат еднаква сила.

ЗА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЗА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ


----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Източник: Проект на Договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония

четвъртък, 27 юли 2017 г.

Двайсет транссексуални знаменитости

Двайсет транссексуални знаменитости


1. Ines Rau
Професия: Най-известният транссексуален топ модел.
Родена във Франция, Инес Рау работи в Ню Йорк и не се притеснява да говори открито за факта, че е сменила пола си.

2. Lea T
Професия: Модел, рекламно лице на "Живанши".

3. Laverne Cox
Професия: Актриса, една от звездите в хитовия сериал "Оранжевото е новото черно".

4. Carmen Carrera
Професия: Модел и реалити звезда, известна с участието си в предаването "Драг състезанието на Ру Пол".

5. Lana Wachowski
Професия: Кино режисьор, сценарист и продуцент - част от тандема Уашовски, създатели на "Матрицата", "В като Вендета" и "Облакът Атлас".

6. Jenna Talackova
Професия: Модел. След съдебно дело през 2012 г. Джена Талакова е допусната да участва в конкурса Мис Вселена Канада, въпреки че първоначално е дисквалифицирана заради факта, че е транссексуална.

7. Alexis Arquette
Професия: Актриса и музикант. Играла е в "Сватбеният певец" и "Секс до дупка".

8. Isis King
Професия: Модел, известна е с участието си в реалити формата "Следващият топ модел на Америка".

9. Chaz Bono
Професия: Писател и музикант, единствено дете на Шер.

10. Candis Cayne
Професия: Актриса, известна с ролята си в сериала "Мръсни секси пари".

11. Justin Vivian Bond
Професия: Певица и пърформанс изпълнител.

12. Amanda Lepore
Професия: Модел, актриса, фешън икона, Аманда Лепор е любимо лице на фотографи като Дейвид Лашапел и Тери Ричардсън.

13. Brandon Scott Sessoms, по-известна като B. Scott
Професия: Реалити звезда и радиоводещ.

14. Dana International
Професия: Певица, през 1998 година печели Евровизия с песента "Diva".

15. Geena Rocero
Професия: Модел и основател на организацията "Gender Proud".

16. Harisu
Професия: Поп певица.

17. Candy Darling
Професия: Актриса, най-известна с ролите си във филмите на Анди Уорхол - "Flesh" (1968) и "Women in Revolt" (1971).

18. Laura Jane Grace
Професия: Музикант, основател и вокал на пънк групата Against Me!

19. Alexandra Scott Billings
Професия: Актриса и певица.

20. Conchita Wurst
Професия: Певец, истинско му име е Том Нойвирт.

Всъщност той попада в категорията "драг куийн" - тоест женският му образ засега е само сценично амплоа, но авангардната му визия определено привлича вниманието.
Кончита Вурст спечели конкурса Евровизия през 2014 с песента "Издигам се като феникс".
През 2017 г. Том Нойвирт заяви, че иска "да убие Кончита".
"Като жена с брада спечелих всички на конкурса "Евровизия". Тя повече не ми е нужна", призна той пред германския вестник "Велт ам Зонтаг".
Изпълнителят добавя, че иска промяна в кариерата си и търси "нещо ново".
"Скоро ще навърша 30 години и си задавам много въпроси", казва Нойвирт.
Той признава, че всъщност никога не е искал да бъде жена.

сряда, 26 юли 2017 г.

Двайсет и четири интересни факта за Италия

Двайсет и четири интересни факта за Италия


Италия е четвъртата най-посещавана туристическа страна в света.
Известна е най-вече с кулинарните си традиции, древната история и изкуството си.
Ето и няколко по-малко известни факти за Италия.

1. Столицата на Италия - Рим е на повече от 3 000 години.

2. Италия е една от най-гъсто населените европейски държави.
Към 2012 г. населението на страната е над 60 милиона.

3. Името Италия означава "земя на телета", може би защото бикът е бил символ на племената, които някога населявали Северна Италия.

4. 80% от територията на Италия е планинска.

5. В Италия се намира най-високият връх в Европа - Монблан.
Той е част от Алпите и се намира на границата с Франция.

6. В границите на Италия има две независими държави: Сан Марино и Ватикана.

7. Ватикана може да затвори и заключи вратите си през нощта.
Тя разполага със собствени: телевизия, радио, телефонна компания, марки и валута.

8. Сан Марино е най-старата република в света с най-старата конституция.
В Сан Марино живеят по-малко от 30 000 граждани.

9. Около 50 милиона туристи посещават Италия за една година.
Туризмът е от жизненоважно значение за икономиката на страната и осигурява около 63% от националния приход.

10. В Италия има най-много земетресения, в сравнение, с която и да било европейска държава.

11. В Италия са изобретени термометърът, цигулката, виолончелото, очилата с диоптър, телефонът и много други съвременни предмети.

12. Италия е родината на много от най-популярните сирена в света: пармезан, рикота, горгонзола, моцарела и т.н.

13. От 1861 г. до 1985 г. повече от 26 милиона италианци напускат родината си, за да търсят по-добър живот.

14. Когато Макдоналдс отваря врати в Рим през 1986 г., кулинарните пуристи раздавали безплатни спагети пред ресторанта, за да напомнят на италианците за тяхното кулинарно наследство.

15. Средностатистическият италианец консумира около 60 литра вино и 30 килограма паста за една година.

16. Италия е най-големият производител на вино в света.

17. Най-популярната италианска фамилия е Русо.

18. Италия държи рекорда за страната с най-много асансьори.

19. Раждаемостта в Италия е една от най-ниските в Европа.

20. Действието в повечето пиеси на Шекспир се развива в Италия.
Действието в "Ромео и Жулиета" се развива във Верона.

21. През 2007 г. куче на име Роко открива трюфел в Тоскана, който тежи почти килограм и половина.
Той бива продаден на търг за рекордната сума от 333 000 долара.

22. Най-известните спортни коли в света, като Ламборгини, Ферари и Алфа Ромео, се произвеждат в Италия.

23. Някои от полицейските коли в Италия са марка Ламборгини.

24. Жителите на Рим обожават котките.
В Рим има около 300 000 котки, а всеки, който убие котка се наказва с 10 000 евро глоба и до 3 години затвор.

неделя, 23 юли 2017 г.

Десет секси МИЛФ порнозвезди

Десет секси МИЛФ порнозвезди


1. Vicky Vette

2. Lisa Ann

3. Julia Ann

4. Brandi Love

5. Kelly Madison

6. Ava Addams

7. Nikki Benz

8. Monique Alexander

9. Veronica Avluv

10. India Summer

Седемдесет и пет години от смъртта на Никола Вапцаров

Седемдесет и пет години от смъртта на Никола Вапцаров


Никола Йонков Вапцаров (1909-1942) е български поет, чието творчество е предимно със социална и хуманна тематика.
Единствената издадена приживе стихосбирка на Вапцаров ("Моторни песни") излиза през 1940 г.
Вапцаров сътрудничи на нелегалната тогава Българска комунистическа партия и е активен антифашист.
В резултат на политиката на Коминтерна и директивите на БКП е повлиян от идеите на македонизма, но в последствие се отказва от тях и се завръща към българските си корени.
През 1942 г. е арестуван и осъден на смърт по силата на Закона за защита на държавата за организиране на подривна дейност срещу установения държавен ред по време на война.
Посмъртно е амнистиран след 1944 г.
Поклон пред паметта му!

събота, 22 юли 2017 г.

Кои са най-честите нарушения на пътя?

Кои са най-честите нарушения на пътя?


Всяко нарушение на Закона за движение по пътищата създава голям риск за всички.
Статистиката разкрива кои са най-честите нарушения на пътя у нас.
Оказва се, че през 2016 г. 708 души са загубили живота си в следствие на пътни инциденти, а 9 374 са били ранени.
За сравнение през 2015 г. загиналите са били отново 708, а ранените - 7 225.
Що се отнася за нарушенията на пътя, то най-чести са тези свързани с превишението на скоростта - през 2016 г. са били регистрирани 309 728 подобни случая.
Нарушенията свързани с проверка на документи са 85 295, а тези свързани с неправилно паркиране - 71 261.
На четвърто място са нарушенията, свързани с неспазването на пътни знаци - 51 763 броя за миналата година.
Нарушенията от общ характер са 16 659, а тези свързани с гумите на автомобила - 870.
Нарушенията свързани с употребата на алкохол са 6 659, а тези свързани с извършването на ПТП - 7 404.
Статистиката показва, че миналата година са били извършени около 550 000 нарушения - по около 1 500 нарушения на ден.
Безопасността на шофьора и пътниците до голяма степен зависи от майсторството на водача.
Риск е и, че с годините някои шофьори натрупват набор от грешни навици.
Младите шофьори пък не са се сблъсквали със всички атмосферни условия и не знаят, че автомобилите с предно предаване, задно предаване, 4х4 имат съвсем различно поведение.
Съчетанието от самонадеяност и липса на майсторство е опасна комбинация, водеща до невъзможността на шофьора да контролира правилно автомобила, при създадена опасна ситуация.
Изпреварване отдясно, пресичане на двойна непрекъсната линия, са най-честите нарушения, а навлизането в насрещното е една от най-честите причини за катастрофи.
Глоба и отнемане на контролни точки пък грози тези, които пресичат на червен светофар.
Уловката в случая обаче е, че има начин да не се платят глобите за нарушения на пътя.
Най-безопасно е седалката на детето да бъде сложена на задната седалка, по диагонал на шофьора.
Не се препоръчва детето да седи зад шофьора.
Добре е колана да бъде поставен пред гърдите на детето.
Коланите са задължителни, защото при преобръщане на колата те могат да спасят човешки живот.
Причината е, че автомобилът често минава върху хората, които изхвърчат при удар през прозореца.
Нараняванията, които се получават при удар с 50 км./ч. са равнозначни на падане от 5-ия етаж.
Всяка скорост над 30 км./ч. е опасна за живота и здравето на хората.
Нарушавате ли правилата на пътя и защо го правите?
Струва ли си, заради неспазване на правилата за безопасност и сигурност на движението, да расте броят на загиналите и осакатените по пътищата на България?

Сподели в коментар под клипа!

петък, 21 юли 2017 г.

Сексуални проблеми при мъжете

Сексуални проблеми при мъжете


Сексуалният проблем или сексуалната дисфункция се отнася до проблем по време на някои от фазите на сексуалния цикъл, който пречи на двойката да постигне удовлетворение от сексуалните занимания.
Въпреки че многото проучвания по темата показват, че сексуалната дисфункция е нещо нормално (43% от жените и 31% от мъжете съобщават за затруднения от някакъв характер), все още хората - и особено мъжете - се притесняват да коментират въпросите за сексуалните си проблеми - както с интимния партньор, така и със специалист.
За щастие, повечето случаи на сексуална дисфункция подлежат на лечение, така че е важно проблемът да бъде споделен със специалист или поне с партньора.

1. Каква е причината за сексуалните проблеми?

Сексуалната дисфункция може да е резултат от физиологичен или психологичен проблем.
Физиологичните причини могат да включват, без да се изчерпват, със следните заболявания и състояния: диабет, сърдечни заболявания, неврологични нарушения, хормонален дисбаланс, хронични заболявания на бъбреците или нарушаване функцията на черния дроб, алкохолизъм, наркотична зависимост.
В допълнение, страничните ефекти на някои медикаменти, включително антидепресанти, могат да повлияят отрицателно на сексуалното желание и сексуалната функция.
Психологическите причини включват стрес от работата, тревожност и страх, притеснения за представянето като сексуален партньор, проблеми в отношенията на партньорите, депресия, чувство на вина, както и негативите от предишна травма в сексуалните изживявания.

2. Какви са най-честите сексуални проблеми при мъжете?

Най-често срещаните мъжки сексуални проблеми се отнасят до нарушения в еякулацията, еректилна дисфункция и подтиснато сексуално желание.
Нарушенията в еякулацията са няколко вида:
– преждевременната еякулация, която настъпва преди или скоро след проникването;
– потисната или закъсняла еякулация, когато тя настъпва бавно;
– обратна еякулация, когато по време на оргазма еякулацията се насочва назад към пикочния мехур, вместо през уретрата и навън от пениса.
В някои случаи преждевременната или потиснатата еякулации са причинени от психологически фактори, сред които биха могли да влизат отношението към секса като към грях, липса на привличане към партньорката или негативен сексуален опит и преживявания в миналото.
Преждевременната еякулация, която е най-честата форма на сексуална дисфункция при мъжете, често е и заради нервност на мъжа за това как ще се представи по време на сексуалното преживяване.
Обратната еякулация е характерна при мъжете, които страдат от диабет или диабетична невропатия, при която, поради проблеми с нервите в пикочния мехур, еякулацията се връща назад.
Същият проблем може да възникне и при мъже, претърпели операция на простатата.
Еректилната дисфункция, позната също като импотентност, се определя като неспособност да се постигне или поддържа ерекцията, необходима за осъществяване на полов акт.
Причините за тази дисфункция могат да включват заболявания, свързани с кръвоносната система, нервни увреждания, психологически фактори като стрес, тревожност, депресия.
Може да става въпрос и за травма на пениса.
Някои хронични заболявания и определени лекарствени продукти също могат да бъдат сред причините.
Подтиснатото сексуално желание или загубата на либидото се отнася до намаляване на желанието или интереса към сексуалната дейност.
Намаленото желание може също да е поради физически или психологически фактори.
То се асоциира и с намалените нива на хормона тестостерон.
От психологическите причини най-често се посочват стреса, напрежението, депресията.
Някои заболявания също са сред основните фактори - диабет, високо кръвно налягане.
Както вече споменахме, определени медикаменти, сред които антидепресанти, се явяват фактор за намаляване на сексуалното желание, а особено често причината е в нерешени проблеми в отношенията между партньорите.

3. Могат ли да бъдат излекувани сексуалните проблеми на мъжа?

В повечето случаи - да, но успехът на лечението зависи от причината на проблема.
Някои от проблемите и по-точно тези, които са физиологични, могат да бъдат решени с лечението на физиологичното заболяване или състояние.
Леките дисфункции, които са свързани със стреса, страха или тревогата по време на акт, често могат успешно да бъдат преодолени с консултации при специалист, възпитание и ограмотяване по въпросите на секса, както и с подобряване на общуването между партньорите по тези въпроси.

четвъртък, 20 юли 2017 г.

Независима държава ли е България и кои са нейните началници?

Независима държава ли е България и кои са нейните началници?


Независимостта на България е провъзгласена с манифест на 22 септември 1908 г. в църквата "Св. Четиридесет мъченици" в Търново.
Независимото Българско царство е признато от Великите сили през пролетта на 1909 г.
От Освобождението на България до обявяването на нейната независимост тя е трибутарно княжество спрямо Османската империя.
От 1914 г. до 1944 г. Царство България е в орбитата на Германия.
От 1944 г. до 1989 г. Народна република България е в лагера на СССР, а от 1955 г. е част от Варшавския договор.
През 2004 г. Република България стана част от НАТО, а от 2007 г. е част от Европейския съюз.
Присъединихме се към НАТО и ЕС, за да бъдем равни с останалите членове на голямото европейско семейство.
Все по-често обаче изглежда, че политиката на България се определя от други, външни фактори.
Независима държава ли е България или е под нечий, чуждестранен контрол?
Кои са началниците на България, за които от много време говори Бойко Борисов?

Сподели в коментар под клипа!

сряда, 19 юли 2017 г.

Възможен ли е свят без автомобили, камиони и самолети?

Възможен ли е свят без автомобили, камиони и самолети?


"Франция планира до 2040 г. да наложи забрана за продажбата на коли, които използват бензин или дизел като гориво", заяви министърът на екологията на Франция Никола Юло.
Той определи това решение като "революционно“ и обяви, че то е част от подновените ангажименти, свързани с Парижкото споразумение за климата.
Министърът също така уточни, че Франция планира да спре да изхвърля въглеродни емисии до 2050 г.
Хибридните коли в момента са около 3,5% от френския пазар, а изцяло електрическите превозни средства са едва 1,2%.
Причината за това решение е, че в средата на 21 век нефта ще свърши, а без горива световната икономика ще рухне.
Затова Франция предприема мерки да избегне тази катастрофа.
От друга страна в България Министърът на околната среда и водите Нено Димов не вярва, че има глобално затопляне.
Според вас ще оцелее ли човечеството без нефт?
Възможен ли е свят без автомобили, камиони и самолети?
Готови ли сте да оставите личния си автомобил и да изберете по-екологичен транспорт?

вторник, 18 юли 2017 г.

Пет начина да избегнете проблемите на плажа

Пет начина да избегнете проблемите на плажа


Сега е лято и всички са тръгнали за морето.
Но там можете да си докарате проблеми каквито не сте си и представяли.
Ето кои са петте начина да избегнете неприятностите на плажа:

1. Пазете плажа чист

Никой не харесва мръсотията.
Ходенето по пясък пълен с фасове, бутилки, хартии, опаковки, храна и други боклуци не е най-приятното нещо.
Пазете брега и морето чисти - не оставяйте нищо след себе си и изхвърляйте събраното в контейнерите за боклук.

2. Наблюдавайте децата си

Едно от най-дразнещите неща на плажа са небрежните родители и палавите им деца.
Имайки предвид това упражнявайте контрол над децата си.
Ясно е, че е по-лесно да се каже, отколкото да се направи, но все пак направете някакви усилия.
Дайте им свободата да играят на воля, но не ги оставяйте да пречат на почивката на другите около вас.

3. Помнете, че не сте сами

Плажът е публично пространство, което споделяте с други хора.
Зачитайте личното им пространство и не им досаждайте.
И внимавайте, когато ходите по пясъка, за да не засипете някого с песъчинки.

4. Не пийте алкохол

Пиенето на коктейли на плажа може да изглежда забавно, но е доста опасно.
Особено ако не знаете каква е поносимостта ви на алкохол.
Ако се напиете може да нарушите законите, да влезете в конфликт с някого или да се удавите в морето.

5. Не оглеждайте хората

Най-неприятното нещо на плажа е да зяпате втренчено другите хора, особено жените.
Не си мислете, че можете да се скриете зад очилата си.
Ако имате нужда да се разсеете носете си книга, телефон и таблет.

неделя, 16 юли 2017 г.

Забрадки по улиците ...

Забрадки по улиците ...
Носени от жени и момичета!

От няколко дни забелязвам забрадени жени по улиците на града.
Ходят насам-натам на групички, говорят си нещо на чужд език.
Освен забрадки носят и дрехи с дълъг ръкав и панталони.
Хората ги зяпат.
Аз самия се чувствам леко странно.
Все едно съм в Ориента.
Освен това ми е неудобно да ги зяпам.
Все едно заглеждам монахини.
Тази вечер видях и други чужденци в хипермакета, предполагам, че са сирийци.
Също говореха на непознат за мен език, но жените не бяха забрадени.
Едната беше бременна и водеха малко детенце с тях.
Бяха облечени много ... ретро.
Все едно идваха от 1989 г.
Чудя се дали разселването на мигрантите е започнало и това ли е причината да има толкова чужденци из града?
Дали не са нелегални, въпреки уверенията на Бойко Борисов, че бежанци не преминават границата?
Или просто са роднини на участниците в учението "Saber Guardian - 2017"?
Питам се при положение, че българите не могат да търпят циганите и турците, които живеят тук от стотици години и са станали неразделна част от българския народ как ли ще възприемат едни новодошли чужденци, които отказват да се впишат в околната среда?!?
Остава неясно и защо тези момичета ходят със забрадки, след като вече не са в арабския свят?

Вече са в ЕС, където са свободни да ходят с открити коси, ръце и крака.
Защо тогава се обличат така все едно са в Ислямска държава?
Аллах ли им е наредил да ходят така облечени или те просто са си наумили, че така е редно да се обличат?
И защо не се съобразяват с нашите традиции и обичаи?

Ако европейка отиде в Саудитска Арабия ще трябва да си покрие главата.
Защо те не си откриват главите като дойдат тук?
Ние като сме там спазваме техните обичаи.
Редно е те като са тук да спазват нашите обичаи.
Не съм ли прав?
Вие как се чувствате около забрадени жени?!?
Странно ли ви е или се чувствате напълно нормално и естествено?

----------------------------------------------------------------------------------------
Източник: Забрадки по улиците ...

четвъртък, 13 юли 2017 г.

Песен на месеца 45: Dia - Огън (Fire) + Lyrics

Dia - Огън (Fire) + Lyrics

Най-накрая Диа пусна нова песен.
Тя се казва "Огън" и отново е смесица между електронна и българска фолклорна музика.
Пожелавам ви приятно слушане!Lyrics:
Гори в огън, изгори, лудо.
Гори в огън, изгори, лудо, гори.
Гори в огън, изгори, лудо, лудо.
Гори в огън изгори, лудо, гори, много гори.

Бегай, бегай, лудо, ле,
аз ке бегам огин да сторя.
Огин, огин, лудо, ле,
в твойте църни очи.
в твойто мъжко сърце.

Нека огин станеш,
нека лудост видиш ми
що сърце ми лудо
бие по тебе.
Нека огин станеш,
нека лудост видиш ми
що сърце ми лудо
бие, бие, бие, бие...

Бие по тебе!
Лудо гори, много гори!
Бие по тебе!
Лудо гори, много гори!

Аз да гора ти гледай
докат пепел станеш,
докат сърце бие,
че ме в огън запали
с твойте църни очи
с твойто мъжко сърце.

Гори в огън, изгори!

Нека огин станеш,
нека лудост видиш ми
що сърце ми лудо
бие по тебе.
Нека огин станеш,
нека лудост видиш ми
що сърце ми лудо
бие, бие, бие, бие..

Бие по тебе!
Лудо гори, много гори!
Бие по тебе!
Лудо гори, много гори!

Що сърце ми лудо
бие, бие, бие, бие...
Бие по тебе!
Лудо гори, много гори!
Бие по тебе!
Лудо гори, много гори!

вторник, 11 юли 2017 г.

Осем интересни факта за Черно море

Осем интересни факта за Черно море


1. Бреговете на Черно море граничат с Турция, Румъния, Украйна, България, Русия и Грузия.
Разположено между Югоизточна Европа и Азия, то се простира на 425 000 кв. км. и е свързващо звено между двата континента.

2. Най-голямата дълбочина в Черно море е 2212м, точно колкото и най-високия връх на планината Славянка - Гоцев връх.

3. На дълбочина, по-голяма от 200 метра, водата е безкислородна и там почти не съществува живот, заради сероводорода.
Поради тази причина, на дъното на морето има много добре запазени стари кораби.
Някои дори вярват, че там живее Смъртта.

4. Според друга легенда, Ноевият ковчег е акостирал на планината Арарат след потопа в Черно море.

5. Нивото на водата не се променя, защото липсват високи приливи или отливи.

6. През месец август може да се наблюдава как морето "свети", заради фосфорециращо водорасло, което живее в него.

7. Планините около Черно море постоянно се извисяват, което го кара да расте.
То става по-голямо с около 25 см. на 100 години.

8. На дъното на морето тече подводна река.
Потокът й идва от Мраморно море през Босфора.
Солеността на нейната вода е по-висока и по-плътна от морската, има образувано речно корито, дори бързеи и водопади.
Ако тази река беше на повърхността, тя щеше да е на шесто място по пълноводие в света.

9. България има пет черноморски острова - Змийски остров, Света Анастасия, Свети Иван, Свети Кирик и Свети Петър.

понеделник, 10 юли 2017 г.

Музеи и забележителности в Ямбол и региона

Музеи и забележителности в Ямбол и региона


1. Регионален исторически музей - Ямбол

2. Културно-информационен център Безистен - Ямбол

3. Етнографски комплекс "Каргон" - Ямбол

4. Художествена галерия "Жорж Папазов" - Ямбол

5. Музей на бойната слава - Ямбол

6. Музей на медицината - Ямбол

7. Църква "Свети Николай Чудотворец" - Ямбол

8. Църква "Свети Георги" - Ямбол

9. Църква "Успение на Пресвета Богородица" - Ямбол

10. Католически църкви "Пресвето сърце Исусово" и "Свети Кирил и Методи“ - Ямбол

11. Ески джамия - Ямбол

12. Драматичен театър "Невена Коканова" - Ямбол

13. Държавен куклен театър "Георги Митев" - Ямбол

14. Астрономическа обсерватория и планетариум - Ямбол

15. Градски парк - Ямбол

16. Лесопарк "Боровец" - Ямбол

17. Археологически резрват "Тракийски и античен град Кабиле"

18. Манастир "Рождество на Пресвета Богородица" - Кабиле

19. Защитена местност "Иван гьол" - Кабиле

20. Местност "Ормана" - Ямбол

21. Исторически музей - Стралджа

22. Манастир "Св. Спас" - Бакаджик

неделя, 9 юли 2017 г.

Началниците на България!

Началниците на България!
В миналото, в настоящето, в бъдещето!

По повод самолетите и скандалите около тях (дали да е американски F-16 или шведски "Грипен") се замислих, че в крайна сметка ще направим това, което началниците от САЩ ни кажат.
Ако ни кажат да си купим F-16 - това ще вземем.
А защо ни трябват F-16 е ясно!
За поддръжка на американските самолети в България трябва да се изгради американска военна база, което на практика поставя нашите ВВС в зависимост от САЩ.
Аз съм учил история и знам, че от 1944 г. до 1989 г. сме правили, това което СССР ни е казвал и през този период в България е имало съветски войски.
А преди 1944 г. сме слушали Германия, а в България е имало немски войски.
Изобщо през най-новата ни история започваща на Берлинския конгрес все сме имали някакви началници, които да ни казват какво да правим и за да ни "помогнат" с изпълнението на заповедите са окупирали страната ни с армията си.
И Бойко Борисов каза същото: "Каквото кажат началниците ...".
И се питам ... не може ли България да съществува без началници?
Ето Швейцария си няма началници и си съществува стотици години без проблем!
А ние сменихме Германия със СССР, а сега сменихме СССР със САЩ.
Лесно разбираемо е и защо са провокациите срещу циганите и антициганските протести в цяла България.
Всичко се прави за отвличане на вниманието, това е така наречената "медийна димна завеса", с която се прикриват други действия на управляващите в България.
Хитро, много хитро!
Сигурно началниците така са им казали да направят.
Подобна ретроспекция можем да направим и за Варшавския договор, създаден за да се противопостави на НАТО.
Да, ама през 1991 г. Варшавския договор изчезна, но НАТО остана и в последните години под вещото ръководство на САЩ от отбранителна организация се превръща в нападателна.
Изводът е, че САЩ са началниците на отбраната на България, както преди 1989 г. началници на отбраната бяха СССР.
А за другите вътрешно- и външнополитически български дела слушаме началниците от ЕС.
ЕС не беше ли организация, в която всички държави бяха равни и народите живееха в мир и сговор?!?
Нали затова се присъединихме към ЕС - за да бъдем равни с останалите членове на голямото европейско семейство?
А каква стана тя?

Мама Меркел и татко Брюксел ни казват какво да правим.
Къде останаха свободата, равенството, братството?
Сетих се къде са - пред вратата на ЕС, там ги оставихме.
13 години след присъединяването към НАТО и 10 години след присъединяването към ЕС не съм доволен от крайния резултат.
Не така си представях демокрацията през далечната 1990 г.
В момента мутри, мафиоти и диктатори са окупирали всички ключови държавни постове, заграбили са цялата държавна власт, те са несменяеми и незаменими, налагат със сила изродското си мислене, те са без визия за бъдещето, но с мисия да ни върнат в миналото.
Защо живеем в псевдодемокрация с наченки на диктатура?
И защо никой не се противопоставя, а вместо това се насажда омраза между хората?
Независима държава ли е България или е под нечий, чуждестранен контрол?

Отговори няма и няма и да има!
За финал малко управленски лозунги:
Народна република България над всичко!
Свобода или смърт глупашка!
Да живеят Началниците на България!

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Източник: Началниците на България!

Деветнайсет русокоси порнозвезди

Деветнайсет русокоси порнозвезди


1. Brandi Love

2. Carolyn Reese

3. Diamond Foxxx

4. Gina Lynn

5. Janine Lindemulder

6. Jesse Jane

7. Julia Ann

8. Kelly Madison

9. Kelly Trump

10. Kristal Summers

11. Leigh Darby

12. Michelle Thorne

13. Nicole Sheridan

14. Puma Swede

15. Stormy Daniels

16. Szilvia Lauren

17. Tanya Tate

18. Vanessa Cage

19. Vicky Vette

събота, 8 юли 2017 г.

Как отбелязваш датите? По стар стил или по нов стил?

Как отбелязваш датите? По стар стил или по нов стил?


Григорианският календар (понякога наричан и "нов стил") е съвременният международно признат светски календар.
Той поправя древноримския Юлиански календар, като в него са нанесени някои корекции, за да се отчете по-точно дължината на тропическата година.
В Юлианския календар се приема, че времето между две последователни пролетни равноденствия е 365,25 дни и дробната част се компенсира, като една на всеки четири години има с един ден повече (високосна година).
При Григорианския календар годините, кратни на 100 не са високосни (с изключение на годините, кратни на 400, т.е. на всеки четири века се пропускат три високосни години, като например 1700, 1800 и 1900 година), което дава средна продължителност на годината от 365,2425 дни.
Тази стойност се доближава значително до продължителността на тропическата година - например времето между пролетните равноденствия през 2000 година е 365,242374 дни.
Преминаването от юлианския към григорианския календар не става едновременно във всички страни.
Новият календар е наложен от папа Григорий XIII през 1582 г. (4 октомври е последван от 15 октомври).
Страните под негова власт, Испания, Португалия и Полша го приемат веднага.
Други (Франция), съвсем скоро след тях.
Англия и протестантските страни приемат григорианския календар през 18 век, а източно-православните - чак в началото на 20 век.
В България 31 март 1916 г. е последван от 14 април.
Българската православна църква преминава към поправения Юлиански календар (който съвпада с Григорианския до 2800 г.) на 20 декември 1968 г. като прескача 13 дни от църковния календар.
През последните 100 години в България тече едно непрекъснато местене на датите по стар и по нов стил, като това създава календарен хаос за всички събития случили се преди 31 март 1916 г.
Емблематичен пример е отбелязването на раждането и смъртта на Васил Левски.
Рождената дата на Левски е 6 юли 1837 г., но се отбелязва на 18 юли.
Датата на обесването му е 6 февруари 1873 г., но се отбелязва на 19 февруари.
Всъщност отбелязването на раждането на Левски трябва да бъде на 6 юли, а смъртта му - на 6 февруари.
Същото се случва и с Априлското въстание, което е избухнало на 20 април 1876 г., но се отбелязва на 2 май.
Моето мнение е, че за да се спре календарния хаос събитията трябва да се отбелязват на датите, на които са се случили.
Единствено към датите трябва да се добавя "стар стил" за дати преди календарната реформа и "нов стил" за дати след календарната реформа.
А ти как отбелязваш датите - по стар стил или по нов стил?

петък, 7 юли 2017 г.

Тринайсет интересни факта за Черна гора

Тринайсет интересни факта за Черна гора


Черна гора е държава разположена на Балканския полуостров.
Граничи с Хърватия на запад, Босна и Херцеговина на северозапад, Сърбия на североизток, Косово на югоизток и Албания на юг и има излаз на Адриатическо море на запад.
Държавна административна столица е Подгорица (130 хил. жители), а историческата столица на страната е Цетине.
Площта на Черна гора е 13 812 кв. км., а населението около 620 000 жители.
Ето няколко интересни факта за Черна гора:

1. Официалният език е черногорски, говорят се също сръбски и албански, използват се кирилица и латиница.

2. Когато столицата била основана преди единадесет века се е казвала Бирзиминиум.
Днешното название "Подгорица" за първи път е записано през 1426 г.

3. Паричната единица на Черна гора е еврото.

4. Националната кухня на Черна гора е разнообразна, различна е на север във вътрешността на страната и по Средиземноморието.

5. На територията й има 40 езера, 293 км. морска ивица, от която 52 км. са пясъчни плажове.

6. Традиционното готвене е на жарава, което се приготвя в глинен съд, наречен сак.

7. Често Которския залив е наричан най-южният фиорд в Европа.
Това твърдение обаче се оказва доста неточно.
Изследванията сочат, че Бока Которска представлява погълнат от морето речен каньон.

8. Традиционните ястия по адриатическото крайбрежие на Черна гора имат италиански привкус, най-вече при хляба, начините на сушене на месото, супите и виното.

9. Адриатическият бряг на Черна гора е разположен в подножието на Динарските планини.
В северозападната част на страната се намира най-високата част на Черна гора - планината Дурмитор с връх Боботов кук (2522 м. надморска височина).

10. Специалитети в Черна гора са пилешки бульон, крем супа от гъби и пържено телешко месо със зеленчуци и млечни продукти.

11. В древността през Подгорица е минавал пътят на търговията от Азия за Европа.
Сега се твърди, че оттам минава пътят на контрабандата, а през последните няколко години и на крадени коли от Германия и Западна Европа.

12. Последният държавен глава, преди включването на Черна гора в състава на Югославия, е крал Никола I Петрович, който е прадядо на Симеон Сакскобургготски.

13. В Подгорица се намират градският музей, двореца Петрович в най-големия парк на столицата и арт галерията.

четвъртък, 6 юли 2017 г.

Кои са най-богатите хора в света?

Кои са най-богатите хора в света?


Тяхното богатство се равнява на това, което притежават половината от хората в света.
Мнозина от тях са заявили, че са готови да дават пари за благотворителност и някои дори го правят.
Ето кои са най-богатите хора в света:

1. Бил Гейтс
(със състояние от 75 милиарда долара)
Съосновател на Microsoft, създадена в средата на 70-те години, станала най-голямата софтуерна компания в света.

2. Амансио Ортега
(със състояние от 67 милиарда долара)
Открива първия магазин на станалата световно известна марка за облекло Zara и е най-богатият европеец.
Сега той има 7000 магазина по цял свят.

3. Уорън Бъфет
(със състояние от 60,8 милиарда долара)
Известен с прякора Оракула от Оклахома.
Той започва да инвестира като тийнейджър през 40-те години и постепенно изгражда фонда си Berkshire Hathaway.

4. Карлос Слим
(със състояние от 50 милиарда долара)
Дължи богатството си на многонационалната телекомуникационна група America Movil, оценявана на 42 милиарда долара.

5. Джеф Безос
(със състояние от 45,2 милиарда долара)
Основател и шеф на сайта за онлайн търговия Amazon.com.

6. Марк Зукърбърг
(със състояние от 44,6 милиарда долара)
През 2004 година създава Facebook за връзка между студентите в Харвард.
Компанията се разраства по цял свят и е причина 32-годишния Зукърбърг да е милиардер.

7. Майкъл Блумбърг
(със състояние от 44 милиарда долара)
През 1981 година създава агенцията за финансова информация със същото име, след като напуска инвестиционната банка, в която е работил дотогава.

8. Лари Елисън
(със състояние от 43,6 милиарда долара)
Бил млад програмист през 70-те години, а първият му голям клиент е ЦРУ.
Името на проекта било Oracle и през 1977 година Елисън и съдружниците му кръщават компанията си Oracle.

сряда, 5 юли 2017 г.

Защо се проваля интеграцията на циганите в България?

Защо се проваля интеграцията на циганите в България?


Интеграция на циганите в България са опитите за приобщаване на циганите към българското общество.
Въпреки, че този процес започва още преди Освобождението, дори през 21 век той няма особен успех и продължава да е обект на горещи спорове.
Факт е, че до началото на прехода през 1989 г. около половината от ромите работят в сферата на кооперираното селско стопанство.
Тъй като преди 1944 г. повечето цигани не са притежавали земя, с връщането на земята на бившите собственици и премахването на кооперативните стопанства мнозинството от тях биват лишени от поминък.
Според мен основната причина да се проваля интеграцията на циганите в България е, че тя винаги се прави на парче.
Другата причина е, че управляващите не знаят какви са проблемите на обикновените хора и как могат да бъдат да бъдат решени.
Помощите за социално слабите са минимални - по 45 лева на човек на месец.
Парите за детски добавки и за раждане на дете са малко и свършват бързо, а отглеждането и възпитанието на ромчетата е оставено в ръцете на родителите им, които не са подготвени за това.
Държавата дава пари за нелепи проекти, като много често тези пари потъват в нечий корумпиран джоб.
За да има интеграция циганите трябва да станат част от обществото, което може да се случи само ако имат законна работа и доходи от нея.
Преди да имат работа обаче циганите първо трябва да имат образование - и не само децата, а всички неграмотни български граждани на всякаква възраст.
За да се случи това МОН трябва да обяви неограничен брой свободни места за курс за ограмотяване на възрастни.
Този курс е с продължителност 6 месеца и за това време учащите усвояват материала от 1 до 4 клас.
След приключването на курса за ограмотяване хората получават документ за завършено начално образование и възможността да продължат да учат.
Придобиването на теоретични знания и практически умения по конкретна професия в основното и средното образование е ключово за намирането на работа.
Работата означава редовни доходи, които значително ще подпомогнат интеграцията на циганите.
А когато работата е законна и работниците имат трудов договор те са здравно, социално и пенсионно осигурени.
За съжаление към ден днешен работещите цигани са малцинство, а още по-малко имат трудов договор.
Причината за високата безработица сред ромите е липсата на образование и трудов опит, както и нежеланието на работодателите да ги наемат.
Изводът е, че интеграцията на циганите (или на което и да е малцинство!) е невъзможна без конкретни мерки за ликвидиране на неграмотността.
Според теб каква е причината да се проваля интеграция на циганите в България?
Сподели в коментар под клипа!

Цената да работиш в МВР!

Цената да работиш в МВР!
Какво струва на служителите да работят в МВР? Когато разбраха заглавието на това видео, повечето хора, с които говорихме допуснаха, че ще разгледаме човешките жертви, които правят служителите на министерството по отношение на личния си живот. Невъзможните графици за дежурства, извънредната работа, сложните отношения със семействата им и времето, което не могат да прекарат с децата си и което никога няма да си върнат. Тези неща са безспорен и болезнен факт. И това е може би най-голямата цена, която работещите в МВР плащат. Ние обаче не разглеждаме темата, тъй като служителите приемат частично тези жертви още с встъпването си в длъжност. Правят го, защото осъзнават, че колкото и да е неблагодарна тази работа, тя трябва да бъде свършена. Правят го, защото разбират, че така светът, в който живеят децата им е едно по-сигурно място.

Има обаче една друга цена, която те заплащат. Цена, с която не са наясно при постъпване на работа. И макар тя да е доста по-тривиална и за някои да не изглежда като мащабен проблем, истината е, че това е една от значителните пречки пред нормалното функциониране на министерството. Публична тайна е, че работещите в МВР дофинансират ведомството със закупуване на униформи, консумативи и дори гориво. Обърнахме се към нашите експерти, за да очертаем колко дълбок всъщност е проблемът. Ето и основните направления, на които те обърнаха внимание:

Служителите финансират министерството

Едно от основните направления, което експертите очертаха като проблемно е необходимостта служителите да дофинансират своя работодател – минестерството. Ведомството е с един от най-големите бюджети в държавния сектор и въпреки това парите недостигат по редица направления, което принуждава работещите в МВР да закупуват редица консумативи и дори униформи за собствена сметка. Това не просто се отразява негативно на морала на служителите, но и пряко намалява техните възнаграждения.

Ефективност на работа

Хората биха попитали: „Защо се налага на служителите да дофинансират министерството“? Ако това се случваше в частния сектор, щеше да има стачки и масови напускания на работа. Служителите обаче нямат правото на ефективна стачка поради естеството на задълженията си. В същото време, символичните им стачни действия често остават незабелязани от обществото. Липсата на финансиране обаче се отразява негативно на изпълнението на служебните им задължения. Така един редови служител често е изправен пред дилемата дали да вложи собствени средства и да си свърши работата или да рискува административно наказание, макар да не са му осигурени необходимите условия за извършване на поставените задачи.

Проблемът с униформите

Един от аспектите, с които най-често се сблъскваме директно като граждани са старите и вехти униформи на служителите на МВР. Истината е, че мнозинството от тях не са получавали такива повече от 4-5 години. Абсурдно е да се смята, че едно работно облекло може да издържи толкова време. Особено при ежедневното натоварване, на което са подложени работещите в системата. Това принуждава служителите сами да си купуват облекло и обувки, защото в противен случай не могат да изпълняват служебните си задължения. Държавата вече 6 години е сякаш абдикирала от този проблем. Истински страшното е, когато говорим не само за униформено облекло, а за защитно такова. Пожарникари влизат в пожари със защитно облекло на десетилетия, рискувайки здравето и живота си, за да спасят нашия. Това не са изолирани случаи, това е ежедневие в МВР.

Други разходи

За съжаление разходите, които служителите покриват от името на министерството далеч не се ограничават с униформите. Поддръжката на автомобилите и зареждането с гориво често се осъществяват от работещите в системата. На пръв поглед тривиални разходи за канцеларски материали също падат върху служителите. И колкото и банално да звучи това, истината е, че без обикновени средства като химикалки и хартия, нито една организация не може да функционира. Често работещите в системата допринасят и с лични материални активи като преносими компютри и принтери. Достъпът до интернет също се осигурява предимно чрез частни инициативи на служители и синдикални организации. Всичко това влияе пряко върху ефективността на системата и върху всеобщото усещане за несигурност в обществото.-----------------------------------------------------------------------------
Източник: Цената да работиш в МВР!

вторник, 4 юли 2017 г.

"Грипен" или F-16 - кой ще е новия изтребител на България?

"Грипен" или F-16 - кой ще е новия изтребител на България?


От много години в България се говори за покупка на нови изтребители за военновъздушните сили.
Необходимостта от нов тип боен самолет е безспорна, за да можем да имаме съвременна бойна авиация, която да отговаря на изискванията на динамичната среда за сигурност.
Още от самото начало САЩ с помощта на лобито си в България се опитват да ни пробутат едни рециклирани F-16.
Но ВВС на България се нуждаят от чисто нови самолети, а не от изтребители втора ръка.
За съжаление нямаме пари за нови F-16, но и не можем да откажем на Големия американски брат и да изберем друг самолет.
Затова до ден днешен България няма нови изтребители.
През 2017 г. проблема с обновяването на авиацията е много належащ, затова избора на изтребител предстои.
Управляващите от ГЕРБ, бившия президент Плевнелиев и други американски поклонници защитават избора на F-16.
От друга страна Президентът Румен Радев защитава избора на чисто нови шведски самолети "Грипен".
И понеже двете страни не могат да постигнат съгласие кой самолет да бъде избран в медиите започна да се води компроматна война срещу Президента.
Без отговор остава въпроса: "Защо България не може сама да произведе самолети за своята авиация?!?"
Остава и да разберем дали американското лоби ще надделее или ще бъдат защитени интересите на България?
Според вас кой ще е новия изтребител на България - "Грипен" или F-16?

Трийсет и осем чернокожи порнозвезди

Трийсет и осем чернокожи порнозвезди


1. Alexis Silver

2. Angel Eyes aka Nika Chanel

3. Aurora Jolie

4. Ayana Angel

5. Beauty Dior

6. Bella Moretti

7. Bethany Benz

8. Carmen Hayes

9. Courtney Devine

10. Diamond Jackson

11. Domonique Simone

12. India

13. Jada Fire

14. Janet Jacme

15. Jemini

16. Jenna Brooks

17. Julia Chanel aka Lydia Chanel

18. Kapri Styles

19. Keisha Kane

20. Lacey Duvalle

21. Lavish Styles

22. Leilani Leeane

23. Marie Luv

24. Maserati XXX

25. Melody Nakai

26. Misty Stone

27. Mone Divine

28. Mya Lovely

29. Nyomi Banxxx

30. Obsession

31. Olivia Winters

32. Pinky

33. Rihanna Rimes

34. Roxy Reynolds

35. Sinnamon Love

36. Skin Diamond

37. Tyra Moore

38. Vanessa Blue

понеделник, 3 юли 2017 г.

Курс по самоотбрана/самозащита ...

Курс по самоотбрана/самозащита ...
И курс за превенция на насилието!

В Писмо до любимата 16 написах, че ще пратя писма до Ректорите на ВУЗ-вете, Министъра на здравеопазването и Министъра на образованието и науката.
И ето, че го направих.
Тук можете да прочетете какво точно съм написал.
Накратко в писмата си предлагам студентите, учениците, учителите, лекарите, медицинските сестри, зъболекарите и аптекарите да преминат курс по самоотбрана/самозащита и курс за превенция на насилието.
За съжаление получих само един отговор.
Писмото беше от ректора на един частен университет.
В него пишеше, че и те имат подобна идея.
Останалите институции мълчат като бити кучета.
ГРОБ и Отечествения фронт никога не биха се съгласили народа да се научи да се самоотбранява/самозащитава, защото политиците от тези две партии ще са първите, които ще гризнат дръвцето.
Особено оня смешник, дето налита бие възрастни хора.
Той, ако дойде в наше село такъв кьотек го чака, че ще му се отели вола.

Вие бихте ли преминали подобни курсове?
Примерно един курс по самоотбрана/самозащита и един курс за превенция на насилието.
Или предпочитате да ви бият кой където свари?
-------------------------------------------------------------------------------------------
Източник: Курс по самоотбрана/самозащита ...

Писма до Ректорите на ВУЗ-вете, Министъра на здравеопазването и Министъра на образованието и науката в Република България

                                                                До Ректорите
                                                                на ВУЗ-вете
                                                                в Република България


    Уважаеми г-жи и г-да Ректори,

    Казвам се biggeorge и живея в Моя град.
    Пиша Ви това писмо, за да Ви отправя едно предложение, което се надявам, че ще приемете.
    Преди няколко седмици ми се наложи да посетя болница и да прекарам няколко дни в нея.
    По време на престоя ми там бях под денонощните грижи на лекари, медицински сестри и санитари.
    Със собствените си очи видях с какво усърдие се грижат за болните хора, отишли там да се лекуват.
    Всичко това ме накара да се замисля за насилието, което някои хора упражняват върху лекарите и медицинските работници в България.
    Студентите по медицина години наред учат неуморно и полагат десетки изпити, за да станат експерти в лекуването и спасяването на живота на хората.
    Самият аз съм инженер и знам колко много труд съм положил, за да завърша висшето си образование.
    Хиляди българи всяка година започват да учат висше образование с надеждата, че ще постигнат по-добро бъдеще за себе си и близките си.
    И след като са учили с години и са положили много усилия не мисля, че е редно, докато си вършат работата, върху тях да се упражнява насилие.
    Затова ви предлагам от учебната 2017/2018 г. в програмата за обучение на студентите в България да се включи курс по самоотбрана/самозащита и курс за превенция на насилието.
    Този курсове са особено препоръчителни за жените, защото те по-често стават жертви на насилие, тъй като са физически по-слабия пол.
    Според мен всеки заслужава да живее в среда без насилие.
    Единственият начин да се постигне това е всеки един човек да се научи как да се защитава от агресивни хора.

    Надявам се, че предложението ми ще ви хареса и ще го приложите на практика.


    27.06.2017 г.                                         С уважение:
    Моя град                                                biggeorge
----------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                До Министъра
                                                                на здравеопазването
                                                                на Република България


    Уважаеми г-н Проф. Петров,

    Казвам се biggeorge и живея в Моя град.
    Пиша Ви това писмо, за да Ви отправя едно предложение, което се надявам, че ще приемете.
    Преди няколко седмици ми се наложи да посетя болница и да прекарам няколко дни в нея.
    По време на престоя ми там бях под денонощните грижи на лекари, медицински сестри и санитари.
    Със собствените си очи видях с какво усърдие се грижат за болните хора, отишли там да се лекуват.
    Всичко това ме накара да се замисля за насилието, което някои хора упражняват върху лекарите и медицинските работници в България.
    Студентите по медицина години наред учат неуморно и полагат десетки изпити, за да станат експерти в лекуването и спасяването на живота на хората.
    Самият аз съм инженер и знам колко много труд съм положил, за да завърша висшето си образование.
    Хиляди българи всяка година започват да учат висше образование с надеждата, че ще постигнат по-добро бъдеще за себе си и близките си.
    И след като са учили с години и са положили много усилия не мисля, че е редно, докато си вършат работата, върху тях да се упражнява насилие.
    Затова ви предлагам лекарите, медицинските работници, фармацевтите и лекарите по дентална медицина в България да преминат курс по самоотбрана/самозащита и курс за превенция на насилието.
    Този курсове са особено препоръчителни за жените, защото те по-често стават жертви на насилие, тъй като са физически по-слабия пол.
    Според мен всеки заслужава да живее в среда без насилие.
    Единственият начин да се постигне това е всеки един човек да се научи как да се защитава от агресивни хора.

    Надявам се, че предложението ми ще ви хареса и ще го приложите на практика.


    27.06.2017 г.                                          С уважение:
    Моя град                                                biggeorge
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                До Министъра
                                                                на образованието и науката
                                                                на Република България


    Уважаеми г-н Вълчев,

    Казвам се biggeorge и живея в Моя град.
    Пиша Ви това писмо, за да Ви отправя едно предложение, което се надявам, че ще приемете.
    Преди няколко седмици ми се наложи да посетя болница и да прекарам няколко дни в нея.
    По време на престоя ми там бях под денонощните грижи на лекари, медицински сестри и санитари.
    Със собствените си очи видях с какво усърдие се грижат за болните хора, отишли там да се лекуват.
    Всичко това ме накара да се замисля за насилието, което някои хора упражняват върху лекарите и медицинските работници в България.
    Студентите по медицина години наред учат неуморно и полагат десетки изпити, за да станат експерти в лекуването и спасяването на живота на хората.
    Самият аз съм инженер и знам колко много труд съм положил, за да завърша висшето си образование.
    Хиляди българи всяка година започват да учат висше образование с надеждата, че ще постигнат по-добро бъдеще за себе си и близките си.
    И след като са учили с години и са положили много усилия не мисля, че е редно, докато си вършат работата, върху тях да се упражнява насилие.
    Затова ви предлагам от учебната 2017/2018 г. в програмата за обучение на учениците в България да се включи курс по самоотбрана/самозащита и курс за превенция на насилието.
    Добре би било същите курсове да преминат и учителите.
    Този курсове са особено препоръчителни за жените, защото те по-често стават жертви на насилие, тъй като са физически по-слабия пол.
    Според мен всеки заслужава да живее в среда без насилие.
    Единственият начин да се постигне това е всеки един човек да се научи как да се защитава от агресивни хора.

    Надявам се, че предложението ми ще ви хареса и ще го приложите на практика.


    27.06.2017 г.                                         С уважение:
    Моя град                                                biggeorge

Жена-снайперист в Сирия се разминава на сантиметри от смъртта!

Жена-снайперист в Сирия се разминава на сантиметри от смъртта!


Наскоро появило се видео показва как жените в Сирия вземат участие в гражданската война.
Във видеото се вижда жена-снайперист, която стреля по терористи от укритието си.
Секунда след нейния изстрел вражески куршум се забива в стената на сантиметри от главата й.
Въпреки очевидната опасност тя не изглежда особено уплашена.

неделя, 2 юли 2017 г.

Фамадихана или традицията на танцуващите с трупове

Фамадихана или традицията на танцуващите с трупове


Фамадихана е погребална традиция на малгашите в Мадагаскар.
Известна е като "преобръщане на костите" - хората изваждат телата на своите предци от семейните гробници и ги увиват в ново погребално платно, след което танцуват с труповете около гробницата под съпровода на жива музика.
Обичаят Фамадихана изглежда от съвсем скорошен произход, може би едва от 17 век в сегашната му форма, въпреки че може и да е адаптация на предмодерните двойни погребални обичаи от Югоизточна Азия.
Основава се на убеждението, че духовете на мъртвите накрая се присъединяват към света на предците след подходящи церемонии и пълното разлагане на тялото, което може да отнеме много години.
В Мадагаскар това става с редовен ритуал, обикновено веднъж на всеки седем години, като обичая обединява разделени семейства, а понякога дори и роднини с проблемни отношения.
Практикуването на Фамадихана е в упадък поради разходите за скъпата коприна и убежденията на някои малагаши, че практиката е остаряла.
Ранните християнски мисионери били против, затова днес повечето християни малагаши са изоставили тази традиция.
Католическата църква обаче вече не се противопоставя, защото разглежда Фамадихана като чисто културна, а не като религиозна практика.
Както един малагаш обяснява пред BBC: "Този ритуал е важен за нас, защото това е начина ни да почитаме мъртвите. Това е шанс за цялото семейство от цялата страна да се събере.".

Топло ли ви е?

Топло ли ви е?
Няма угодия!

Зимата на 2016/2017 г. беше доста студена.
Със седмици температурите бяха под нулата и на хората им беше писнало от студа.
Сега е лято и температурите минаха 40 градуса ... и пак не сме доволни.
Това ми напомня за онова детско стихотворение:
Чичо Стоян
Сърдитко


Все за нещо ще намери
да се начумери:
ту му млякото горещо,
ту пък друго нещо.

И задето Петко в къщи
често тъй се мръщи,
Николинка, Ваньо, Митко
викат му Сърдитко.


На вас топло ли ви е?
На мен ми е малко горещо ...
Ако имате право на избор какво предпочитате: студ или жега?
Аз избирам пролет през месец май. ----------------------------------------------------------------------------
Източник: Топло ли ви е?

Песен на месеца 44: Galantis - Hunter + Lyrics

Galantis пуснаха нова песен и тя просто разбива отвсякъде.
Заслужава си да се чуе!
Аз не мога да спра да я слушам отново и отново.

Galantis - Hunter (Official Music Video)


Galantis - Hunter ( Official Music Video ) Lyrics :
We've been on this road
To a place that one day we’ll know
Adventure to the other side

Searchin high and low
For the treasure deep in your soul
The fortune tellers always right

Got them red eyes in the night
Like a panther out of sight
Gonna sing my battle cry
Cos I am the, I am the...

I am the hunter
I am the great unknown
Only my love can conquer
I am the, I am the hunter

I am the hunter
Into the wild we go
Give up your heart, surrender
Cos I am the, I am the hunter

Strangers wild and free
Through the flames you’re all that I see
A force you, that you can’t deny

Hear my calling
Lock and load, come running to me
We’re dancing through to midnight

Got them red eyes in the night
Like a panther out of sight
Gonna sing my battle cry
Cos I am the, I am the...

I am the hunter
I am the great unknown
Only my love can conquer
I am the, I am the hunter

I am the hunter
Into the wild we go
Give up your heart, surrender
Cos I am the, I am the hunter

събота, 1 юли 2017 г.

Двайсет и седем известни лесбийки и бисексуални жени

Двайсет и седем известни лесбийки и бисексуални жени


1. Amanda Moore

2. Brandi Carlile

3. Cat Cora

4. Catherine McNeil

5. Cathy DeBuono

6. Daniela Mercury

7. Ellen Page

8. Freja Beha

9. Greta Garbo

10. Jessica Clark

11. Jill Bennett

12. Jodie Foster

13. Katherine Moennig

14. Kirsten Vangsness

15. Kristanna Loken

16. Leisha Hailey

17. Maria Bello

18. Michelle Rodriguez

19. Portia de Rossi

20. Raven-Symon

21. Ruby Rose

22. Sabrina Jalees

23. Saffron Burrows

24. Samantha Fox

25. Sarah Paulson

26. Tasha Tilberg

27. Tila Tequila