biggeorge Party Zone

събота, 25 юни 2016 г.

Оргазъм

Оргазъм1. Какво е оргазъм?

Оргазмът е кулминативният момент на завършителната фаза на човешкия копулативен цикъл.
И мъжете, и жените изпитват оргазъм, характеризиран от силна телесна наслада и контракции на тазовите мускули, контролирани от вегетативната нервна система.
Възможни са и други неволни действия, например говор, издаване на звуци, спазми на други мускулни групи и общо чувство на еуфория.
При мъжете оргазмът е съпроводен с еякулация.

2. Разлики между мъжкия и женския оргазъм

Еволюционното значение на мъжкия оргазъм е лесно обяснимо - той е пряко отговорен за възпроизводството на вида, тъй като води до еякулация.
Мъжкият оргазъм е центриран главно върху пениса и пубисната област от тялото.
От своя страна, женският оргазъм обикновено се смята за произтичащ от ерогенните зони по тялото и основно се дели на два типа - клиторен и вагинален.
Все пак усещането може да е по-дифузно и при двата пола, като се включат части от цялото тяло.
Според някои мнения днес, клиторът е основната ерогенна зона, стимулацията на която води до оргазъм при жената, което обяснява защо някои жени не успяват да получат оргазъм при обикновен вагинален коитус.
Съществуват различни теории за еволюционното значение на женския оргазъм.

3. Има ли идеален оргазъм?

Разпространена е идеята за идеалния оргазъм - така наречената еупареуния.
Това е състояние, при което и двамата партньори получават оргазъм едновременно.
Това търсено от повечето двойки състояние, обикновено се смята за трудно постижимо.

4. Продължителност на оргазма

Мъжкият оргазъм обикновено е най-продължителен при младите мъже.
С напредване на възрастта тази продължителност обикновено намалява, както и количеството на спермата в еякулата.
Рефрактерният период след оргазъм също се увеличава с напредване на възрастта.
При някои млади мъже може да се наблюдава явлението преждевременна еякулация.
Това не е физическо, а психическо състояние, което може да се преодолее след подходяща терапия.

Умора и желание за покой обикновено последват оргазма.
Това се обяснява с отделянето на пролактин, който потушава действието на хормоните, отговорни за сексуалната възбуда.

5. Фази на сексуалния цикъл

Цикълът на сексуалният отговор съдържа 4 фази:

5.1. Възбуда

Първата фаза се нарича фаза на възбуда, по време на която тялото започва да реагира на сексуални стимули.
Те могат да бъдат от всякакъв вид: гледка, звук, аромат, докосване или дори представа за нещо еротично.
При мъжете тази фаза започва с ерекция, докато при жените физическите белези са овлажняването на вагината, което се дължи на изпълването с кръв на вагиналните съдове.

5.2. Плато

Ако стимулацията продължи се навлиза в следващата фаза - така нареченото плато.
Името произлиза от факта, че тази фаза може да е с различна продължителност, най-вече в зависимост от желанието на индивида и неговата възбуда.
През тази фаза, стимулацията на издутите от притока на кръв полови органи води до приятно усещане.

5.3. Оргазъм

Третата фаза е тази на същинският оргазъм.
Тя се достига при върховата точка на удоволствието, вследствие на натрупването на сексуално напрежение през предходната фаза.
Резултатът са характерните и при двата пола контракции, които могат да бъдат с различен интензитет и продължителност.
При мъжете обикновено контракциите са между 6 и 15 и продължават всяка около 1 секунда.
При жените по-слаб оргазъм може да предизвика 3-5 контракции, докато по-силен такъв между 10 и 15, като продължителност на всяка контракция е около 0,8 секунди.

5.4. Рефрактерен период

Последната фаза на сексуалния цикъл е рефрактерната фаза.
При мъжете тя се характеризира с много по-голяма продължителност и в повечето случаи загуба на ерекцията.
Принципно при мъжете рефрактерната фаза продължава около 30 минути преди да се възстанови възбудимостта.
При жените тази фаза е по-къса и обуславя възможността за получаване на т.нар. мултиоргазъм.
Сексуалният цикъл при мъжете и жените е принципно сходен, макар жените да се различават с по-късият си рефрактерен период и по-голямата възможност за множествен оргазъм, както и с по-голямата дължина на платото.

Кое е по-важно за теб - количеството или качеството на оргазмите?
Сподели в коментар под клипа!

------------------------------------------------------------------------
Orgasm

1. What is orgasm?

Orgasm is the culmination point of the finishing phase of human sexual response cycle.
Both men and women experience orgasm, characterized by strong personal enjoyment and contractions of the pelvic muscles controlled by the autonomic nervous system.
There are other involuntary actions, such as speech, vocalizations, spasms of other muscle groups and the general feeling of euphoria.
In men, orgasm is accompanied by ejaculation.

2. Differences between male and female orgasm

Evolutionary importance of male orgasm is easy to explain - he is directly responsible for the reproduction of the man, as it leads to ejaculation.
The male orgasm is centered mainly on the penis and pubic area of the body.
For its part, the female orgasm is generally regarded as resulting from the erogenous zones of the body and is generally divided into two types - clitoral and vaginal.
However, the feeling may be more diffuse in both sexes, involving parts of the body.
According to some posts today, the clitoris is the main erogenous zone stimulation leading to orgasm in women, which explains why some women fail to orgasm on a regular vaginal intercourse.
There are different theories about the evolutionary importance of the female orgasm.

3. Is there an ideal orgasm?

Widespread is the idea of the perfect orgasm - so-called eupareunia.
This is a condition in which both partners has orgasm simultaneously.
This sought by most couples condition is usually considered difficult to reach.

4. Duration of orgasm

The male orgasm is usually longer in young men.
As we age this time usually decreases, and the amount of sperm in the ejaculate.
Refractory period after orgasm also increases with age.
In some young men can be observed the phenomenon of premature ejaculation.
It is not physical, but mental condition that can be overcome after appropriate therapy.
Fatigue and a desire for rest usually follow orgasm.
This is explained by the release of prolactin, which suppress the action of hormones responsible for sexual arousal.

5. Phases of the sexual cycle

The cycle of sexual response contains 4 phases:

5.1. Sexual excitement

The first phase is called the phase of excitement, during which the body begins to respond to sexual stimulation.
They can be of any type: sight, sound, smell, touch or even an idea for something erotic.
In men, this phase begins with erection, while in women physical signs are moisturizing the vagina, which is due to the filling with blood of the vaginal vessels.

5.2. Plateau

If stimulation continue entering the next phase - the so-called plateau.
The name derives from the fact that this phase can be of varying lengths, notably according to the needs of the individual and his excitement.
During this phase, the stimulation of the genitals which are bulging of blood flow leads to a nice feeling.

5.3. Orgasm

The third phase was that of actual orgasm.
This phase is reached at the peak of pleasure as a result of the accumulation of sexual tension in the previous phase.
The result is a characteristic in both sexes contractions, which may be of different intensity and duration.
In men contractions are usually between 6 and 15 and continue each about 1 second.
In women less orgasm can cause 3-5 contractions, while a strong orgasm - between 10 and 15 contractions, the duration of each contraction is about 0.8 seconds.

5.4. Refractory period

The final phase of the sexual cycle is refractory phase.
In men, it is characterized by a much greater length and in most cases, loss of erection.
Generally in men refractory phase lasts about 30 minutes prior to restore the excitability.
In women, this phase is shorter and determines the possibility of obtaining the so-called. multiorgazam.
The sexual cycle in men and women is generally similar, although women differ with shorter refractory period and the greater opportunity for multiple orgasms, as well as the greater length of the plateau.

Which is more important to you - the quantity or quality of orgasms?
Share in the comment below the video!

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Тук можете да напишете вашия коментар! Благодаря ви!