biggeorge Party Zone

събота, 11 юни 2016 г.

Гей парад и еднополов брак

Гей парад и еднополов брак1. Какво е гей парад?

Гей парадите или ЛГБТ паради (или още паради на гордостта, прайд събития, прайд фестивали, прайд шествия, от англ. pride – гордост) са събития на ЛГБТ културата, събиращи гей мъже, лесбийки, бисексуални, трансполови и хетеросексуални хора.
Според региона могат да съчетават карнавални елементи, протестни шествия или и двете.
Повечето такива събития се провеждат веднъж годишно, най-вече в края на юни, в памет на Стоунуолските бунтове и имат за цел да консолидират общността на ЛГБТ хората, да повишат видимостта им и да декларират подкрепа за недискриминацията им и социалните им, граждански и политически права.

2. Какво е еднополов брак?

Еднополов брак (наричан още "гей брак") е термин, означаващ признат от гражданското право или обществото брак между двама души от един и същ пол.
Други законови институции, наподобяващи брака, са гражданският съюз и съвместното съжителство.
Термините "гей-брак" и "хомосексуален брак" понякога не са съвсем точни, тъй като единият или и двамата партньори в подобна връзка може да не са "гей" или "хомосексуални".
Те могат да бъдат както хомосексуални, така и бисексуални, транссексуални и пр.

В края на 20 и началото на 21 век, се оформя една нарастваща тенденция за признаване на правото на граждански брак и на еднополовите двойки.
Това законово признаване им предоставя широк спектър от права, като тези на съвместно социално осигуряване, наследяване, данъчно равенство и пр., недостъпни за небрачните двойки.
Ограничаването на правото на брак само върху разнополовите двойки, лишава еднополовите двойки от такива правомощия, и ако първите могат сами да избират дали да сключат брак и да ги придобият, на вторите тази възможност им е отнета от закона.
И макар че някои от горепосочените права, могат да бъдат подсигурени чрез други правни средства (примерно чрез договори), еднополовите двойки продължават да се сблъскват с трудности в областта на наследяването, болничните посещения и имиграцията.
Липсата на законово признаване също лишава еднополовите двойки и от правото на осиновяване.

3. Защо няма еднополов брак в България?

Чл. 46, ал. 1 на Конституцията на Република България гласи, че: "Бракът е доброволен съюз между мъж и жена.".
Липсата на политическа воля е причината да не може да се промени този текст в Конституцията и да се узакони еднополовия брак.
Но има и друга законова алтернатива за еднополовите семейства в България.
През 2008 г. Комисията за защита от дискриминация изпраща Препоръка № 2/01.07.2008 г. до Министерски съвет.
В нея КЗД препоръчва на Министерски съвет да въведе в Семейния кодекс т.нар. фактическо съжителство за разнополови и еднополови двойки.
За съжаление псевдоморала на управляващата класа не позволява на Министерски съвет и Народното събрание да узаконят фактическото съжителство.

Ще се присъедините ли към гей парада?
Одобрявате ли еднополовия брак?
Отговорете на въпросите с коментар под видеото!


Препоръка № 2/01.07.2008 г. на КЗД (след текста на английски)
------------------------------------------------------------------------ 
Gay parade and same-sex marriage


1. What is the gay parade?

Pride parades (also known as pride marches, pride events, and pride festivals) for the LGBT community are events celebrating lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) culture and pride.
According to the region can combine carnival elements, protest marches or both.
Most of these events are held annually, mostly in late June, to commemorate the Stonewall Riots and aim to consolidate the community of LGBT people, to increase their visibility and to declare their support to stopping discrimination against them and to protect their social, civil and political rights.

2. What is same-sex marriage?

Same-sex marriage (also called "gay marriage") is a term denoting marriage between two people of the same sex recognized by civil law or society.
Other legal institutions like marriage are the civil union and the cohabitation.
The terms "gay marriage" and "homosexual marriage" are sometimes not quite accurate, because one or both partners in such a relationship may not be "gay" or "homosexual".
They can be homosexual or bisexual, transgender or intersexual and etc.
In the late 20th and early 21st century is formed a growing trend towards recognition of the right of civil marriage to same-sex couples.
This legal recognition provides them with a wide range of rights as a joint social security, inheritance, tax equality and etc., which are inaccessible to unmarried couples.
Restricting the right of marriage only to heterosexual couples, deprives same-sex couples of such powers and if the first be able to choose whether to marry and acquire them, at the second this opportunity is taken away by law.
And although some of the aforementioned rights can be secured through other legal means (for example through contracts) same-sex couples continue to face difficulties in matters of succession, hospital visits and immigration.
The lack of legal recognition also deprives same-sex couples from the right of adoption.

3. Why have no same-sex marriage in Bulgaria?

Article 46 paragraph 1 of the Constitution of the Republic of Bulgaria states that: "Marriage is a voluntary union between a man and a woman.".
Lack of political will is the reason we can not change the text of the Constitution to legalize same-sex marriage.
But there is another legal option for same-sex families in Bulgaria.
In 2008 the Commission for Protection against Discrimination(CPD) sends Recommendation № 2 / 01.07.2008 to the Council of Ministers.
In it CPD recommends to the Council of Ministers to introduce in the Family codex so-called actual cohabitation for heterosexual and same-sex couples.
Unfortunately the fake moral of the ruling class does not allow the Council of Ministers and the National Assembly to legalize cohabitation.

Will you join to the gay pride?
Do you approve of same-sex marriage?
Answer of the questions with comment below the video!


Recommendation № 2 / 01.07.2008 of Commission for Protection against Discrimination


стр.1

стр.2

стр.3

стр. 4
стр. 5
стр. 6
стр. 7
стр. 8
стр. 9
стр. 10

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Тук можете да напишете вашия коментар! Благодаря ви!