biggeorge Lyrics

вторник, 19 ноември 2019 г.

Писмо до СЕМ и отговор от тях за ефирното излъчване на 7/8 TV

Писмо до СЕМ и отговор от тях за ефирното излъчване на 7/8 TVСлед стартът на телевизия 7/8 TV много хора искаха да я гледат ефирно.
Затова написах писмо на СЕМ, за да попитам при какви условия телевизия 7/8 TV може да се излъчва ефирно, цифрово, наземно.
Публикувам и моето писмо до СЕМ, и отговора от тях.
Намерих и членовете от Закона за радиото и телевизията посочени в отговора на СЕМ.

Писмо до СЕМ за ефирното излъчване на 7/8 TV


До Председателя
на Съвета за електронни медии
гр. София


Уважаема г-жо Владимирова,

Казвам се biggeorge.
Пиша ви това писмо, защото имам няколко въпроса, на които се надявам да получа отговори.
На 4 ноември 2019 г. стартира телевизия 78 TV.
Тя се излъчва на територията на България чрез кабелни и сателитни оператори.
Въпросите ми към вас са следните:
Възможно ли е 78 TV да се излъчва ефирно, наземно, цифрово?
Какви са изискванията, които 78 TV трябва да изпълнява, за да може да се излъчва ефирно през националния мултиплекс?
Каква е процедурата, през която трябва да премине 78 TV, за да започне да се излъчва ефирно?
Колко време ще е нужно на СЕМ и КРС за издаване на разрешение за наземно цифрово излъчване на 78 TV от момента на подаване на заявление за това?
Каква би била цената за ефирното излъчване на 78 TV за период от една година и тази цена няма ли да е прекалена висока при липсата на реална конкуренция в наземното цифрово телевизионно разпространение?

Благодаря ви предварително за отговорите!
Моля информацията, която ще ми предоставите да бъде изпратена и на ръководството на 78 TV, за да бъдат информирани при какви условия биха могли да разпространяват програмата си в национален ефир.


С уважение:
biggeorge


Отговор от СЕМ за ефирното излъчване на 7/8 TV
ЗАКОН ЗА РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА
Раздел II "а".
Радио- и телевизионна дейност за създаване на програми, предназначени за разпространение чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване (Нов - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)


Чл. 116д. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г.) Радио- и телевизионна дейност за създаване на програми, предназначени за разпространение чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване, се осъществява въз основа на лицензия, издадена от Съвета за електронни медии по реда на този закон.
(2) Лицензията по ал. 1 дава право програмите да се разпространяват от предприятие, на което е издадено разрешение от Комисията за регулиране на съобщенията за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване на териториалния обхват, посочен в разрешението.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 12 от 2010 г.) Предприятието по ал. 2 има право да разпространява лицензирани радио- и/или телевизионни програми, които са с вид и профил:
1. определени от Съвета за електронни медии по реда на чл. 116ж;
2. съгласувани със Съвета за електронни медии по реда на чл. 116з.

Чл. 116е. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г.) Процедурата за издаване на лицензия за радио- и телевизионна дейност за национални/регионални програми, които могат да бъдат разпространявани чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване, се открива по искане на заинтересовано лице или по инициатива на Съвета за електронни медии, или на Комисията за регулиране на съобщенията.
(2) Съветът за електронни медии с решение обявява процедура за издаване на лицензия по ал. 1 на страницата си в интернет и в "Държавен вестник". В решението се посочват срокът и мястото за подаване на заявление.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Кандидатите за издаване на лицензия прилагат към заявлението по ал. 2 и доказателства за възможностите за създаване на качествена собствена продукция, както и проект на бизнесплан за осъществяване на дейността, а тези, които не са вписани в регистъра по чл. 125к, прилагат и документите по чл. 111, с изключение на информацията по ал. 4, която се изисква по служебен път.
(4) В 7-дневен срок от изтичане на срока по ал. 2 председателят на Съвета за електронни медии определя експертна комисия, в която задължително се включват трима членове на Съвета за електронни медии и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията.
(5) Членовете на експертната комисия по ал. 4 разглеждат постъпилите искания за издаване на лицензия въз основа на следните критерии:
1. оригиналност и разнообразие на програмата;
2. възможности за създаване и предоставяне на собствена продукция;
3. степен на готовност и етапи за цялостно (24-часово) разпространение на програмата;
4. доказан опит като радио- или телевизионен оператор.
(6) Експертната комисия предлага на Съвета за електронни медии да издаде или откаже издаването на лицензия за всеки от кандидатите.
(7) При приемане на решението за издаване или отказ за издаване на лицензия Съветът за електронни медии се ръководи от следните принципи:
1. гарантиране на правото на информация на гражданите в Република България;
2. създаване на благоприятни условия за многообразие на медийната среда и за плурализъм;
3. съхранение на националната идентичност.
(8) Броят на лицензиите не е ограничен.
(9) Съветът за електронни медии се произнася в 30-дневен срок от определянето на експертната комисия по ал. 4 с решението по ал. 7, като в 10-дневен срок от приемането му Съветът за електронни медии издава лицензии за телевизионна дейност.

Чл. 116ж. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) (1) Съветът за електронни медии мотивирано с решение определя вид и профил на лицензираните български телевизионни програми или радиопрограми, които задължително се разпространяват чрез мрежите за наземно цифрово радиоразпръскване.
(2) Броят на програмите по ал. 1 не може да бъде по-голям от две програми за всяка електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване.

Чл. 116з. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2010 г.) В едномесечен срок от издаването на разрешение по реда на Закона за електронните съобщения предприятието по чл. 116д, ал. 2 предлага на Съвета за електронни медии вида и профила на лицензираните радио- и/или телевизионни програми, които ще разпространява чрез електронните съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване.
(2) В едномесечен срок от внасянето на предложението по ал. 1 Съветът за електронни медии провежда консултации с предприятието, като взема предвид предложените вид и профил на програмите и се ръководи от принципите по чл. 116е, ал. 7.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 12 от 2010 г.) В 7-дневен срок от изтичането на срока по ал. 2 Съветът за електронни медии мотивирано с решение съгласува вида и профила на лицензираните радио- и/или телевизионни програми, които ще се разпространяват чрез мрежите за наземно цифрово радиоразпръскване.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г.) Непроизнасянето в срока по ал. 3 се приема за съгласуване на предложените от предприятието вид и профил на програмите, които ще разпространява чрез мрежите за наземно цифрово радиоразпръскване.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Тук можете да напишете вашия коментар! Благодаря ви!