biggeorge Lyrics

четвъртък, 31 октомври 2013 г.

Отговор от Министерството на икономиката и енергетиката за ЕРП-тата!

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Заместник-министър на
икономиката и енергетиката

ДО
Г-Н biggeorge

ОТНОСНО: Предложения за въвеждане на нови правила в снабдяването на клиенти с електрическа енергия.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН biggeorge,

В отговор на Вашето писмо, отправяйки своята благодарност за проявената активност и изразена загриженост за постигане на устойчива конкурентна среда на пазара на електрическа енергия в страната, Ви информирам за следното:

Политиката на Европейският съюз (ЕС) в областта на енергетиката е насочена към отваряне на енергийните пазари в рамките на съюза и постигане на единен, интегриран и балансиран пазар на общността. В тази връзка, усилията на Република България като държава-членка на ЕС, са насочени към постигането на същите цели, които по-конкретно включват и свободен избор на доставчик от страна на клиентите на енергия, безпрепятствен и равнопоставен достъп до преносната и разпределителните мрежи, справедливи цени, по-чиста енергия и енергийна сигурност.

Крайните снабдители изпълняват задълженията си на определена в лицензията им територия, като за тази територия не може да бъде издавана друга лицензия за дейността на краен снабдител. Същевременно, либерализирането на пазара означава възможност на всеки клиент да избере своя доставчик и това е възможно от 2007 г., когато със Закона за енергетиката се предвиди, че всички потребители са привилегировани и могат да избират от кого да купуват ток. На практика, клиентите, на които е гарантирана доставка на електрическа енергия от краен снабдител на регулирана цена, могат да изберат да бъдат снабдявани от избран от тях търговец на енергия.

Във връзка с изложеното по-горе следва да се подчертае, че либерализацията на електроенергийният пазар се отнася до доставката на енергия, докато мрежовата услуга се осъществява от мрежови оператори, които са лицензирани да изпълняват услугата по пренос и разпределение на енергия на конкретна територия. В това отношение ЗЕ предвижда изключителни права на мрежовия оператор за съответната територия, която е определена в лицензията му, като на това право съответства задължението му за предоставяне на достъп до мрежата както на крайните снабдители, така и на търговци с цел снабдяване на крайни клиенти с електрическа енергия.

С изменение на Закона за енергетиката от 2012 г. се предвидиха и конкретни срокове, в които операторите на мрежите са длъжни да сменят доставчика с избрания от клиента нов доставчик, при това без никакви административни тежести в този процес. Операторът на мрежата е длъжен да извърши смяната на доставчика до три седмици след получаване на писменото искане на клиента. Тази смяна не е съпроводена с допълнителни задължения за клиента, като всеки доставчик следва да изготви и изпрати окончателна изравнителна сметка в срок до шест седмици след смяната на доставчика. Следва да изтъкнем обаче, че към настоящият момент липсва развита конкурентна среда, което води до факта, че цената на регулирания пазар е по-ниска от тази, която търговците на електрическа енергия биха могли да доставят на клиенти на ниско напрежение. Това е причината, поради която все още не се извършват сделки на свободен пазар на ниво битови потребители.

С уважение,

Иван Айолов
Заместник-министър
на икономиката и енергетиката

30.10.2013 г.
гр. София

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Тук можете да напишете вашия коментар! Благодаря ви!