biggeorge Lyrics

петък, 19 декември 2014 г.

Как да спасим парите си за пенсия?

Как да спасим парите си за пенсия?
Обща информация и план за действие!

Обща информация:

1. Мога ли да не внасям пари в пенсионен фонд?
Вноската за допълнително задължително пенсионно осигуряване е част от задължителните социални осигуровки.
С регистрирането на първия трудов договор започва допълнително задължително пенсионно осигуряване за втора пенсия в универсален пенсионен фонд (УПФ – за всички, родени след 1959 г.) и/или професионален пенсионен фонд (ППФ – за работещите при условията на I-ва или II-ра категория труд).
По закон, от заплатата на осигуряващите се в универсален пенсионен фонд лица се отделят средства за бъдещата им пенсия, които се превеждат в Националната агенция по приходите (НАП) и оттам по лична осигурителна партида в съответния фонд на избрано от тях пенсионнoосигурително дружество.
Осигурителните вноски за лицата, работещи при условията на Іва и ІІра категория труд (професионален пенсионен фонд), се поемат изцяло от работодателя.
Осигуряването във фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване няма задължителен характер. Всяко лице, навършило 16 години, може да се осигурява или да бъде осигурявано в доброволен пенсионен фонд. Вноските могат да бъдат индивидуални, работодателски или в полза на трето лице, като няма изисквания за размера и периодичността им.

2. Как да разбера кой е пенсионният ми фонд?
Можете да се информирате къде постъпват вашите вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване по следните начини:
-Като подадете Молба към Националната агенция за приходите (НАП) за предоставяне на информация в кой Универсален / Професионален пенсионен фонд постъпват осигурителните ви вноски. Молба до НАП можете да намерите и в раздел Формуляри;
-Като посетите интернет страницата на НАП (www.nap.bg), на която с персонален идентификационен код (ПИК) можете да получи желаната информация;
-Като посетите служба „Допълнително задължително пенсионно осигуряване” на НАП и представите документ за самоличност.
Пенсионното дружество е длъжно да изпрати уведомително писмо на служебно разпределените в негов фонд лица непосредствено след разпределението.

3. Как да разбера колко средства имам в пенсионния си фонд?
До 31 май на всяка календарна година пенсионните дружества са длъжни да изпратят писмо на посочения от клиента адрес за кореспонденция с подробно годишно извлечение за периода 1 януари – 31 декември, т.е. всички движения (вноски, такси, удръжки и тегления) по личната осигурителна партида за цялата предходна календарна година.
Можете да получите информация за средствата в осигурителната си партида и като посети офис на компанията, където трябва да представи лична карта или друг официален документ за самоличност, за да бъде идентифицирано от служител на дружеството, който ще му предостави информация за средствата, натрупани по индивидуалната партида.

4. По какъв начин пенсионното дружество може да се свърже с мен, ако се наложи?
От изключителна важност е пенсионното дружество да разполага с актуален адрес за кореспонденция с клиентите си, на който да може да изпрати цялата информация за осигурителната им партида.
Ако лицето е служебно разпределено в едно от съществуващите пенсионни дружества в страната, то актуалните му данни трябва да се предоставят от Националната агенция по приходите.
Ако лицето само е избрало пенсионния си фонд, то в момента на подписване на договор с пенсионното дружество той предоставя своите лични данни с цел компанията да може да го информира за движението на средствата по осигурителната му партида.

5. Кога и как трябва да избера пенсионния си фонд?
Изборът на пенсионен фонд е личен. До три месеца след постъпването си на работа за първи път лицето трябва да го направи като сключи осигурителен договор с пенсионноосигурително дружество. Ако не заяви своя избор навреме, ще бъде разпределен на случаен принцип от НАП в пенсионен фонд, управляван от едно от пенсионните дружества в България.
Осигуреното лице има право да се прехвърли във фонд, управляван от друго дружество, не по-рано от 2 години след сключването на предишния пенсионноосигурителен договор (или от датата на служебното разпределение) и не по-рано от 1 година след последното подобно прехвърляне.

6. Колко се удържа от заплатата ми за допълнителна пенсия?
Размерът на вноската за универсален пенсионен фонд (УПФ) се определя ежегодно в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. За 2009 г. размерът е определен на 5% (без промяна спрямо 2008 г.), от които 2,8% са за сметка на работодателя, а останалите 2,2% - за сметка на осигуреното лице (в случай че лицето работи на трудов договор).
Самоосигуряващите се лица внасят осигуровките за универсален пенсионен фонд (5%) изцяло за своя сметка За държавните служители осигурителните вноски се поемат от работодателя (държавата).

7. Как се удържат парите ми за пенсия?
Вноската за допълнително задължително пенсионно осигуряване е част от задължителните социални осигуровки. Работодателите удържат всички осигурителни вноски и ги превеждат към Националната агенция по приходите (НАП). Агенцията, от своя страна, извършва преводи към пенсионните дружества с персонифицирана информация (на кое лице каква сума да постъпи в осигурителната партида).

8. Как се определя размерът на пенсията, която ще получа от универсален пенсионен фонд?
Пенсията се определя от натрупаната сума в индивидуалната осигурителна партида, т.е. размера на постъпилите вноски през осигурителния период, броя им и доходността, реализирана от пенсионния фонд, който управлява средствата, както и от:
- одобрените от КФН биометрични таблици, използвани от пенсионните фондове;
- техническия лихвен процент.

9. Какво трябва да направя, за да си сменя пенсионния фонд?
Клиентът трябва да се обърне към дружеството, в което иска да прехвърли партидата си или към негов осигурителен посредник. Необходимо е да попълни Заявление за промяна на участие, което се подава до пенсионната компания, управляваща фонда, в който желае да се прехвърли. Подписът на Заявлението за промяна на участие се удостоверява с нотариална заверка.
Правото за прехвърляне във фонд, управляван от друго дружество е не по-рано от 2 години след сключването на предишния пенсионноосигурителен договор (или от датата на служебното разпределение) и не по-рано от 1 година след последното подобно прехвърляне.
Фондът, от който лицето се прехвърля, удържа от осигурителната партида такса до 20 лева. Съществува възможност таксата за прехвърляне да се заплати по банков път, като лицето отбележи това в Заявлението за промяна на участие.

10. Може ли някой да посегне на парите ми в доброволен пенсионен фонд (кредитор, съпруг/съпруга в процес на развод)?
Тези средства не подлежат на принудително изпълнение, когато имуществото на лицето трябва да се използва за удовлетворяване на негов кредитор (например банка). Средствата за доброволно пенсионно осигуряване не са съпружеска имуществена общност, т.е. не е необходимо съгласието на другия съпруг за разпореждане с тях.

11. Трябва ли да ми удържат вноски за универсален пенсионен фонд, ако съм пенсионер от системата на МО и МВР и продължавам да работя?
Независимо че едно лице е пенсионер от системата на МО и МВР, в случай че продължава да работи, то подлежи на осигуряване.

12. Как да разбера кой пенсионен фонд има най-голяма доходност?
Можете да направите справка на сайта на Комисията за финансов надзор.

Важно:
Индивидуалната осигурителна партида освен в лева се води и в дялове. Всички вноски, които постъпват по личната сметка, се отчитат в дялове и в части от дялове. Всеки дял представлява пропорционална част от нетните активи на фонда. Стойността на един дял за конкретна дата дава възможност да се изчисли какъв е размерът на средствата в лева по съответната партида към същата дата.
Изменението на средствата по партидата на клиентите при постоянен брой дялове се определя от изменението на стойността на един дял, т.е. показва как се променя доходността. Пенсионните дружества не гарантират постигането на определен доход като инвестиционният риск се носи от клиента. Средствата по индивидуалната им партида могат да се увеличават, но и да намаляват.

План за действие:

13. Какво да правя, ако правителството се опита да ми премести осигурителна партида от моя пенсионен фонд в НОИ?
Информирайте се за последните промени в пенсионното осигуряване от медиите и от Интернет.
Не се доверявайте на един източник на информация.
В никакъв случай не слушайте какво ви говори леля Пенка от долния етаж или чичо Иван от кръчмата.
Парите в пенсионният фонд са ваши, а не на държавата или хората около вас.
Грижете се за тях!
Ако имате допълнителни въпроси се обърнете към вашата Пенсионно осигурителна компания.
Те затова са там - да ви отговарят, независимо какви са въпросите ви.

14. Как да спра преместването на парите ми от моя пенсионен фонд в НОИ?
За сега единственото, което можете да направите е да изпратите писмо на Министерски съвет.
Писмото можете да изпратите на електронна поща: GIS@government.bg или на адрес: 1594, София, бул. "Дондуков" 1.
Текстът на писмото може да бъде следният:


                                                                        До Министерски съвет
                                                                        на Република България
                                                                        гр. София


Уважаеми г-н Министър-председател,
Уважаеми г-жи и г-да Министри,

Казвам се (трите ви имена) и живея в (точният ви адрес, телефон и електронна поща за връзка).
Пиша Ви това писмо заради един проблем, който ме засяга лично и за чието решаване се надявам, че можете да помогнете.
През последните дни в медиите излезе информация, че през 2015 г. имате намерение да преместите парите за пенсионното осигуряване на българските граждани от личните им пенсионни фондове в НОИ.
Но държавата е доказала, че е лош стопанин, особено когато става дума за пари.
Пример за това е безследно изчезналият резерв на НЗОК, който Симеон Дянков с решение на Народното събрание иззе през 2010 г.
Не желая това да се случи и с моите пари.
Затова Ви моля да оставите спестяванията ми за пенсия там където са сега.
Искам ясно да заявя своята воля!
Не желая моите пари да бъдат в НОИ и да се администрират от държавата.

Считам, че желанието ми ще бъде удовлетворено.


(датата на изпращане)                                      С уважение:
(вашият град)                                                   (име и фамилия)


Текста, които съм написал е примерен.
Вие си решете дали и какво да напишете на Министерски съвет.
Успех!

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Тук можете да напишете вашия коментар! Благодаря ви!