biggeorge Party Zone

понеделник, 8 септември 2014 г.

Отговор от Регионална инспекция по околната среда и водите - Стара Загора

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Стара Загора
гр. Стара Загора, 02.09.2014 г.

ДО
Г-Н biggeorge

Относно: Сигнал за нерегламентирано замърсяване със строителни отпадъци в парк "Боровец", гр. Ямбол

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН biggeorge,


Във връзка с постъпил в РИОСВ - Стара Загора сигнал от МОСВ за нерегламентирано замърсяване със строителни отпадъци в парк "Боровец", гр. Ямбол Ви информираме, че на 1 септември 2014 г. е извършена незабавна проверка на място от РИОСВ - Стара Загора в присъствието на двама служители на Общинска администрация - Ямбол - младши експерт от дирекция ОСИД и директор на ОП ПЗО, отразена в констативен протокол.

Беше направен обход на описания в сигнала терен, южно от улица "Боровец" в парк "Боровец" в посока за ресторант "Боровец". Мястото представлява бивша кариера за добив на камък. Северната част на обекта представлява отвесна скала. Теренът е стръмен, с наклон на юг.

При направения обход не се констатираха нерегламентирани замърсявания със строителни и смесени битови отпадъципо дигите и около терена на бившата кариера. Към момента на проверката с булдозер се извършваше пробутване на земни маси , с които се запълва бившата кариера. При огледа на място се установи едно локално замърсяване от 4 чувала строителни отпадъци в най-високата част на северния склон на бившата кариера.

За констатираното нарушение, до кмета на община Ямбол се дадени предписания за почистване на замърсяванията от изхвърлените чували, със срок на изпълнение: 08.09.2014 г. и писмено да се уведоми РИОСВ - Стара Загора за изпълнение на предписанието - срок: 10.09.2014 г. Предстои последваща проверка на място.

С уважение,

МАРИЯ ХРИСТОВА

Директор на РИОСВ - Стара Загора

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Тук можете да напишете вашия коментар! Благодаря ви!